Торовете играят важна роля за продоволствената сигурност. Производството и цената им до голяма степен зависи от природния газ. След нахлуването на Русия в Украйна глобалната криза с минералните торове и енергийната криза тежи върху глобалната продоволствена сигурност и цените на храните. В тази връзка Европейската комисия (ЕК) представи своята гледна точка относно осигуряване на наличност и достъпност на торовете.

Къса ли е паметта ни: Кой е виновен, че може да загубим милиони евро за земеделие?

В свое съобщение ЕК представя широк набор от действия и насоки за това как страните в ЕС да се справят с предизвикателствата, пред които в момента са изправени земеделските производители и индустрията.

Стратегията очертава няколко добри практики и евентуални бъдещи начини за подпомагане на фермерите в това те да оптимизират използването на торове и да намалят зависимостите си, като същевременно гарантират добиви:

Кризисни мерки
На първо място държавите членки могат да дадат приоритет на постоянния и непрекъснат достъп до природен газ за производителите на торове в своите национални планове за извънредни ситуации, в случай на разпределение на газа, в съответствие със съобщението на Комисията „Пестете газ за безопасна зима“.

Изменената временна рамка за държавна помощ при кризи позволява на държавите членки да предоставят специфична подкрепа на земеделските производители и производителите на торове. Средства, генерирани от мерки като таван на пазарните приходи на определени производители на електроенергия също могат да се използват, при спазване на приложимите условия и за целите на националните схеми за подпомагане. 

Освен това Комисията заедно с държавите членки ще проучи целесъобразността от използване на земеделския резерв на стойност 450 милиона евро за финансовата 2023 година за земеделски производители, засегнати от високи разходи за производствени ресурси.

Подобрена прозрачност на пазара 
ЕК ще стартира пазарна обсерватория за торове през 2023 г., за да споделя данни за производството, употребата, цените и търговията.

Устойчиви селскостопански практики и обучение 
Комисията ще работи с държавите членки, за да гарантира, че съответните интервенции като планове за управление на хранителните вещества, подобряване на здравето на почвата, прецизно земеделие, биологично земеделие, използване на бобови култури в схеми за сеитбообращение и т.н са широко възприети от земеделските производители. ЕК също така планира да покани държавите членки да проучат по-нататъшното приоритизиране и повишаване на амбициите на такива интервенции при бъдещи ревизии на техните стратегически планове за ОСП.

Повече органични торове 
Замяната, когато е възможно, на минералните торове с органични торове ще намали зависимостта на ЕС от газа, както и въглеродния отпечатък на сектора. Регламентът, касаещ продуктите за наторяване вече гарантира по-добър достъп на пазара до торове, произведени от оползотворени отпадъци и зелени, кръгови алтернативи на природния газ. 
Хоризонт Европа също инвестира 180 милиона евро в проекти за оптимизиране на бюджета на хранителните вещества, алтернативни продукти за торене и такива, базирани на природни решения за управление на хранителните вещества. 

През 2023 г. ЕК ще приеме и План за действие за интегрирано управление на хранителните вещества за насърчаване на по-ефективното им използване, като се вземат предвид отправните точки на държавите членки и Плана за действие за нулево замърсяване.

Преход към по-екологични торове
ЕК ще насърчи страните членки да подкрепят инвестициите във възобновяем водород и биометан за производство на амоняк.

След съобщението на ЕК, най-голямата европейска земеделска организация Copa Cogeca излезе със становище по темата.

Асоциацията сподели своето разочарование от документа, като коментира, че “тя просто не успя да осигури конкретни отговори към това, пред което са изправени европейските фермери”, пише в официалната позиция на Copa Cogeca.

“Вече повече от две години цените на торовете, използвани в селското стопанство, са скочили до нива невиждани досега в Европа. Водени от икономическото възстановяване след Covid, а след това подтикнати от водената от Русия война в Украйна, цените на ключовите торове бележат увеличение от над три пъти в някои случаи! Запасите, държани от европейските фермери, бързо се изчерпват, докато цените и наличността остава проблематична в краткосрочен план, особено през текущия сезон, обезпечавайки пролетта на 2023 г. 

Последиците от недостига на торове ще бъдат многостранни върху реколта 2023 г., което ще се отрази на добивите, качеството на културите и сеитбооборота. Заедно с цените в магазина и конкурентоспособността на европейските ферми”, категорични са от Copa Cogeca.

Според асоциацията нито един регион в света в момента не е изправен пред подобно увеличение на цените и то в такъв мащаб. 

Copa Cogeca е на мнение, че политическата реакция трябва да бъде в две направления, а именно - прагматичен краткосрочен отговор за буфериране на въздействието на продължаващото шоково поскъпване на цените и средносрочен/дългосрочен за справяне с зависимостта от внос на торове и суровини, както и за намаляване на синтетичните торове. Асоциацията критикува ЕК затова, че не адресира краткосрочни действия за справяне с предизвикателствата.

„Комисията прехвърля отговорността в своето съобщение на държавите членки чрез държавни помощи и стратегическите планове за ОСП. Това може да създаде значителни изкривявания в зависимост от реакцията на страните членки. Торовете са ключов принос в селското стопанство, а липсата на ясен отговор по този въпрос е дълбоко обезпокоителна”, заключва Рамон Арменгол, президент на COGECA.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg