Близо 13% беше спадът в броя на свинете в страната през 2012 г., свързан от една страна с покачване цените на фуражите през маркетинговата 2012/13 година, а от друга – с необходимостта от покриване на новите изисквания за хуманно отношение към свинете-майки от началото на 2013 г. На тази база от МЗХ отчитат, че към края на 2013 г. се наблюдава частично възстановяване на поголовието.

 

По данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, към ноември 2013 г. общият брой на свинете в страната нараства с 10,4% спрямо година по-рано до 586,4 хиляди, отглеждани в близо два пъти повече стопанства. Най-голям принос за това увеличение имат малките стопанства с до 9 животни и най-вече тези с по 1-2 животни, което може да се обясни със значителното понижение на цените на фуражните култури от втората половина на календарната 2013 г. Тези стопанства обаче произвеждат главно за собствена консумация и не оказват съществено влияние на пазара на свинско месо в страната.

 

Към края на 2013 г. средният размер на свиневъдните стопанства намалява до 9,8 броя животни (при 17,1 броя през 2012 г. и 9,9 броя през 2011 г.). Въпреки това, свиневъдството остава силно концентриран сектор, като над 75% от всички свине в страната се отглеждат в стопанства с 1 000 и повече животни. Към 01.11.2013 г. броят на отглежданите прасета за угояване над 80 кг бележи ръст от над 73% на годишна база, предполагащ нарастване на предлагането на свинско месо в края на 2013 г. и началото на 2014 г. Същевременно, броят на женските свине за разплод намалява с 5,2%, което не дава основание през 2014 г. да се очаква съществено увеличение на поголовието от свине в страната.

 

През 2013 и 2014 г. продължава да се прилага стартиралата в края на 2012 г. схема на държавна помощ за реализиране на доброволно поети петгодишни ангажименти за хуманно отношение към свинете. Субсидиите се предоставят годишно и покриват допълнителните разходи или пропуснатите доходи, свързани с тези ангажименти. През 2013 г. по схемата са изплатени общо 21,5 млн. лева на 105 бенефициенти. По предварителни данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, през 2013 г. общото производство на свинско месо възлиза на 71,5 хил. тона (69% от общия добив на червено месо в страната).

 

Общото количество е с 2,2% по-малко в сравнение с 2012 г., като се наблюдава увеличение на производството на свинско месо в кланиците, докато добивът в стопанствата намалява. В резултат, делът на промишленото производство на свинско месо нараства до 73% от общия добив на свинско месо, при 66% през 2012 г. Предварителните данни сочат, че през 2013 г. в кланиците са заклани 800,8 хил. броя свине, с 9,3%, повече на годишна база.

 

При малко по-ниско средно живо тегло (104 кг), промишленото производство на свинско месо през годината се увеличава с 8,2%, до 52,3 хил. тона кланично тегло. Същевременно, добивът на свинско месо директно в животновъдните стопанства бележи спад от 23% до 19,2 хил. тона кланично тегло, при 24% по- малко заклани свине и малко по-високо средно живо тегло от 133 кг. Месото, добито в животновъдните стопанства, не се предлага на пазара, а остава за собствена консумация.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!