Безспорно е, че всяко едно стопанство е строго индивидуално и методите, работещи в едно, не означава, че биха били приложими във второ. Това, което може да се приложи за всички обаче и то работещо, е анализът. Той успешно помага на мениджърите във фермата ясно да определят икономическата ефективност на стопанството, както и да се справят с нейното бюджетиране. 
 
 
Как да определим икономическата ефективност при закупуване и собствено производство на семена, както и при използване на собствена земя или земя под аренда?
 
Брутен марж
В страните от Европейския съюз (ЕС) брутният марж е на-използваният метод за анализ икономическото състояние на фермата и нейното бюджетиране. Той е средство за сравнение ефективността на различни земеделски дейности или различни технологии.
 
Под брутен марж на дадена селскостопанска дейност се разбира паричната стойност на брутната продукция, от която се приспадат някои специфични променливи разходи по видове култури или категории животни. В растениевъдното производство се изчислява лв./дка, а животновъдството – на глава добитък.
 
Накратко: Брутен марж = Брутни приходи - Променливи разходи
 
При сумиране на брутните маржове от дейността на стопанството се получава общият брутен марж на фермата.
След приспадане на постоянните разходи на стопанството се получава печалбата за фермата.
 
Брутен марж – Постоянни разходи = Печалба
 
Ясно е, че при един положителен брутен марж, печалбата на стопанството е гарантирана. За вземането на правилно управленско решение и извършване на качествен анализ обаче са необходими пълни данни за изчисляването на брутния марж - реалната продуктивност на единица продукция, очаквана изкупна цена за всяко производство, използвани ли са субсидии, какъв е техният размер и т.н. При разходите е необходима разбивка по натурални показатели, цени и стойност.
 
От тази детайлизация вече е възможно да се оценят техническите и финансови предимства и недостатъци, които влияят върху общия брутен марж.
 
Например: отговаря ли равнището на използваните фуражи на постигнатата млечност, ниска или висока е цената на фуража, какво е нивото на използваните медикаменти в сравнение с тези на други ферми в същия район и т.н.
Изчисляване на брутен марж
 
Пипер 150,000 дка; среден добив – 1500 кг/дка, средна продажна цена – 0,553 лв./кг; променливи разходи – 35 000 лв/семена, торове, ПРЗ, гориво, рента и др.; получени директни плащания на площ – 3750,00 лв.
Съкратен вариант:
 
Брутна продукция /брутни приходи/ = приходи от продажби + субсидии = /1500 кг. х 150 дка/ х 0,553 лв/кг +3750,00 лв.= 124425,00 лв. + 3750,00 = 128 175 лв.
 
Преки разходи = 35 000 лв.
 
Брутен марж за 1 дка = /128 175 лв. – 35 000/ : 150 дка = 621,17 лв/дка
 
 
Става ясна картината на пазарния потенциал за продажбите и пазарната цена, която може да постигне.
Реалистични ли са цените на червения пипер?
Възможно ли е да повишим цената на зеления пипер чрез продажби на регионални пазари?
Можем ми да отглеждаме по-голями площи с пипер?
 
Частичен бюджет
Това е планов инструмент за оценка на ефектите от малките (основни) промени, включващи няколко дейности в рамките на едно земеделско стопанство. Той хпонепяна каво геди хпиходи и разходи, които се влияят от предприетата промяна. Частичният бюджет проверява икономическите ползи и социалните въздействия и съответните разходи от някаква възможна промяна. Неикономическите ползи на промените представляват социалните аспекти на определена дейност – биха могли да бъдат намаляване времето, изразходвано за труд от членовете на семейството в различните дейности на стопанството; повишаване адаптивността на производствения цикъл, намаляване на „черната“ работа и др.
 
Частичният бюджет отчита факта, че малките промени в организацията на стопанството могат да имат един или няколко ефекта, а именно:
Премахване или съкращаване на някои разходи;
Премахване или съкращаване на някои брутни приходи;
Извършване на допълнителни разходи;
Получаване на допълнителни брутни приходи.
 
Пример за форма на частичен бюджет е даден по-долу. В лявата страна на формата са категориите, които намаляват печалбата – допълнителни рахзходи и намаляване на брутните приходи. В дясната страна - категории, които увеличават печалбата на също две – допълнителни брутни приходи и намаляване на разходите. Въведените в двете страни на формата индикатори се сумират и се сравняват, за да се намерят промените в печалбата при желана промяна.
 
Пример: Зеленчукопроизводител възнамерява да отглежда моркови вместо грах.
Земеделският стопанин разполага със следната информация:
Допълнителен доход (моркови) 6 400,00 лв.
Спестени разходи (грах) 5 320,00 лв.
Допълнителни разходи (моркови) 5 380,00 лв.
Неполучен приход (грах) 5 640,00 лв.
 
В конкретния пример изборът на производителя е правилен, защото отглеждането на моркови вместо грах ще доведе до нарастване доходите на стопанството със 700 лв.
 
Пример: Да се въведе напояване на 1 дка картофи
Напояването ще доведе до увеличаване на прихода с 500 кг картофи или 200,00 лв. при средна цена 0,40 лв/кг.Напояването няма да доведе до спадане на годишните разходи. Напротив ще доведе до допълнителни разходи – например труд за прокарване на канали, напояване, допълнителен транспорт и маркетинг – общо 1 000,00 лв.
 
Допълнителен доход (с напояване) 200,00 лв.
Спестени разходи - 0 лв.
Допълнителни разходи ( с напояване) 1 000,00 лв.
Неполучен приход - 0 лв.
 
 
 
Определяне икономическата ефективност при използване на собствена земя или земя под аренда
При планиране на дейността трябва да се направи оценка на наличните ресурси – поземлени, трудови ресурси, техника и т.н. Анализарт се наличните и необходимите ресурси и начините, по които се осигуряват - по видове, количество, качество, срекове, цени.
 
Ресурсът земя се оценява по:
- Категория и цена;
- Местоположение;
- Размери на отделнтие парцел, общ размер на площите;
- Състоянието на почвите;
- Климатични условия;
- Температури;
- Екологична чистота на земите;
- Ерозия;
- Други.
 
При положение, че стопанството не разполага със собствена земя от икономическа гледна точка е важно да се прецени кое е по-изготно: да се наемат площи и да се плаща наем/рента или да се инвестират средства за закупуване на земеделска земя. В този случай може да се приложи методът на частичния бюджет.
 
По решение на стопанина да се занимава с отглеждането на трайни насаждения по- добрият вариан е те да бъдат създадени върху собствени площи. При практикуване на биологично производство в някои случаи също е по-ефективно то да се реализира върху собствена семя.
 
При решение закупуването на земеделска земя със заемни средства или инвестиционна програми /европейски и национални/ за оценка икономическата ефективност на инвестицята земя се прилагат различни показатели:
 
1. Срок за откупване
Инвестиран капитал : брутната печалба = срок в години
Колкото по-кратък е този срок, толкова по-изготна е покупката.
 
2. Коефициент на икономическа ефективност на инвестицията – реципрочен на срока на откупване
Коефициент на ефективност = Брутна печалба: инвестиран капитал
Колкото по-висок от единица е този коефициент, толкова инвестицята е по- ефективна.
 
Динамични методи, които отразяват влиянието на фактора „стойност на парите във времето“ чрез дисконтиране на паричните поточи – използват се за съпоставяне на приходите и разходите, които се отчитат за целия икономически животн на инвестицята:
1. Нетна сегашна стойност;
2. Вътрешна норма на възвращаемост;
3. Срок на откупване на инвестицята.
 
Материалът е изготвен по анализ на НССЗ.