Земеделски производители, които разделят стопанствата си изкуствено, за да получават допълнителни субсидии по Схемата за преразпределително плащане, няма да няма да получат подпомагане по схемата, съобщават от Земеделското министерство. 
 
В резултат от Реформата на ОСП 2014-2020 беше създадена възможност за допълнителна директна подкрепа на малките и средни стопанства чрез Схема за преразпределително плащане (ПРП). Схемата определя по-високо единно плащане на хектар за първите 30 хектари за всички земеделски стопани, допустими за подпомагане по СЕПП. България взе решение да прилага новия вид подпомагане още от 2014. Интересът към схемата от страна на кандидатите по директни плащания бе висок, като през кампания 2014 общо 94 064 бр. земеделски стопани декларираха участие по ПРП, съобщават от Земеделското министерство. 
 
За да не се допусне изкуствено създаване на условия за получаване на преразпределително плащане, ДФЗ-РА е извършил допълнителни проверки по отношение на кандидатите по схемата.
 
Допълнителните проверки включват проверка за наличие на физически лица, управители на няколко различни юридически лица през кампания 2014; наличие на лица, пълномощници на повече от един кандидат за кампания 2014; географска проверка на площите на всички кандидати, които през предходни кампании са декларирали над 30 ха по СЕПП, а през 2014 са заявили под 30 ха или не са подавали заявления; проверка за съвпадение на банковите сметки, посочени в заявленията за подпомагане.
 
В резултат на допълнителните проверки е станало ясно, че над 170 кандидати за подпомагане по Схемата за преразпределително плащане за 2014 г., са разделили стопанствата си след 18 октомври 2011 г. и отговарят на горепосочените допълнителни критерии за проверка. ДФЗ-РА извършва отделни проверки относно наличните правни основания за ползване на заявените за подпомагане от тези кандидати земеделски площи. 
 
Земеделските стопани, за които е установено, че са извършили разделяне на стопанствата с цел да се облагодетелстват от преразпеделителното плащане, съгласно разпоредбите на европейското законодателство, няма да получат подпомагане по схемата. Кандидатите за преразпределително плащане няма да получават подпомагане по схемата докато не отстранят изкуствено създадените условия за получаване на средства от ЕФГЗ. 
 
Окончателните резултати от извършените проверки ще бъдат готови преди да стартират оторизациите по схемата за преразпределителното плащане за кампания 2014, съобщават от Земеделското министерство.  

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!