Цените, които българските селски стопани получават за продадената продукция, са намалели през четвъртото тримесечие на 2017 г. средно с 4.7% спрямо същото тримесечие на предишната година, съобщи Националният статистически институт (НСИ).
 
 
Положението се влошава главно в растениевъдството. Там понижението на цените на производителите е средно със 7.5% на годишна база. В същото време в животновъдството е отчетено поскъпване средно с 8.9%.
 
Конкретно през четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. се наблюдава спад в цените на зърнените култури - с 1.8%, на техническите култури - с 13.8%, на пресните зеленчуци - с 9.2%, на картофите - с 15.5%, и на плодовете - с 6.0%. 
 
По-високи са единствено цените на фуражните култури - с 39.8%. По-ниски са цените на царевицата за зърно - с 5.9%, на овеса - с 20.2%, на рапицата - с 18.0%, на слънчогледа - с 15.3%, на фуражния грах - с 21.4%, и на тютюна - с 3.2%. 
 
Промени в средните цени на производител в селското стопанство спрямо базовата 2010 г.
Източник: НСИ
 
Намаление се наблюдава в цените на оранжерийните домати - с 16.9%, на оранжерийните краставици - с 13.4%, на морковите - със 7.7%, на зрелия кромид лук - с 4.4%, и на пипера - с 25.0%. Понижение е отбелязано и при ябълките - с 8.8%, култивираните гъби - с 21.6%, и гроздето - с 6.0%. По-високи са цените на твърдата пшеница - с 10.0%, и на неолющения ориз - с 18.4%.
 
Спрямо същото тримесечие на 2016 г. има увеличение на цените на живите животни - с 1.6%, и на животинските продукти - със 17.7%. 
Увеличение е отчетено в цените на едрия рогат добитък - с 13.8%, и на козите - с 4.1%. Намаляват цените на свинете - с 1.7%, и на домашните птици - с 2.9%. 
 
При овцете няма промяна. За животинските продукти най-голямо е увеличението в цените на кравето мляко - с 29.6%, и на кокошите яйца за консумация - с 29.2%. Цените на биволското, овчето и козето мляко падат съответно с 2.5%, 18.7%, и 8.1%.
 
 
През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо цялата 2016 г. намаление е отбелязано в цените на техническите култури - с 15.4%, на пресните зеленчуци - с 18.2%, на картофите - с 16.3%, и на плодовете - с 11.8%. Увеличение се наблюдава единствено в цените на фуражните култури - с 34.9%. В животновъдството цените на живите животни намаляват с 2.7%, а на животинските продукти се увеличават с 19.6%.
 
През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо цялата 2016 г. по-ниски са цените на царевицата за зърно - с 5.8%, на ориза - с 16.1%, на слънчогледа - със 17.4%, на фуражния грах - с 18.9%, и на тютюна - с 6.6%.
 
Понижение е отчетено в цените на оранжерийните домати и краставици - съответно с 25.8 и 7.1%, на бялото главесто зеле - с 25.3%, на морковите - със 17.5%, на зрелия кромид лук - с 26.6%, и на пипера - с 29.8%. По-ниски са цените на ябълките - с 5.5%, на орехите - с 20.4%, на култивираните гъби - с 21.7%, и на гроздето - с 11.6%. По-високи са цените на меката пшеница - с 2.9%, на твърдата пшеница - с 8.9%, и на рапицата - с 2.0%.
 
Промени в цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство
Източник: НСИ
 
В животновъдството през четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо цялата 2016 г. увеличение се наблюдава в цените на едрия рогат добитък - с 9.2%, и на козите - с 10.4%. Понижение е отчетено в цените на овцете - с 2.1%, и на домашните птици - с 12.0%. При животинските продукти най-голямо увеличение се наблюдава в цените на кокошите яйца за консумация - с 39.2%, и на кравето мляко - с 32.5%. Намаление е отчетено в цените на овчето мляко - със 17.6%.
 
В същото време стоките и услугите, които стопаните използват за текущо потребление в своя бизнес, поскъпват средно с 2.0% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година и с 1.7% спрямо цялата 2016 г.
 
През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същия перидо на 2016 г. се увеличават цените на електроенергията и горивата - с 2.9%, на минералните торове - с 9.6%, и на продуктите за растителна защита - с 6.2%. По-ниски са цените на посевния и посадъчния материал - с 2.2%, на ветеринарномедицинските продукти - с 4.3%, и на фуражите - с 1.0%.
 
През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо цялата 2016 г. индексът на цените на електроенергията се увеличава с 6.3%, а на продуктите за растителна защита - с 5.2%. По-ниски са цените на посевния и посадъчния материал - с 2.5%, на минералните торове - с 1.3%, на ветеринарномедицинските продукти - с 3.8%, и на фуражите - с 2.1%.
 
 
Цената на производител в селското стопанство е цената, която земеделското стопанство получава за продадените от него селскостопански продукти, включително и живи животни, уточниха от НСИ. Тя не включва получените от стопанството субсидии, нито транспортните разходи и данъците. ДДС също се изключва при формирането на цената.