Mинистерство на земеделието и храните и Българска агенция по безопасност на храните изготвиха план за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко. 
 
Планът включва 6 основни мерки - актуализация на законови и административни мерки, разработване на стратегия за лабораторен анализ на резултатите от изпитването на млечните проби, промяна на настоящата система за вземане на проби за сурово мляко, актуализация на  ВетИС системата в БАБХ, ще се направи повторна проверка на фермите за краве мляко, за да се  гарантира, че млечните продукти, които се пускат на пазара на ЕС отговарят на европейските изисквания, ще се извършват непрекъснати официални проверки на база на оценката на риска за всички млекодобивни стопанства и млекосъбирателни центрове (МСЦ) в населените места и на изкупвачите на сурово мляко за спазване на националното законодателство и това на ЕС.
 Благодарение на изготвения  план няма да бъде спрян достъпа на българското мляко и млечни продукти на европейския пазар.
 
При подписването на договора за присъединяване на България към ЕС българския бизнес в млечния сектор получи възможността да преработва все още неотговарящо на изискванията на ЕС сурово краве мляко, предназначено само за национален пазар в рамките на определен преходен период от време. Според действащата правна мярка на ЕС преходният период ще приключи на 31.12.2015 г. След тази дата производството и предлагането на краве мляко ще бъде аналогично с другите държави в ЕС и в съответствие с Регламент 853/2004 ЕО.
 
Набелязаните конкретни мерки и срокове на изпълнение:

План за тестване на качеството на суровото краве мляко след януари 2016 година
 
При подписването на договора за присъединяване на България към ЕС българския бизнес в млечния сектор получи възможността да преработва все още неотговарящо на изискванията на ЕС сурово краве мляко, предназначено само за национален пазар в рамките на определен преходен период от време. Според действащата правна мярка на ЕС преходният период ще приключи на 31.12.2015 г. След тази дата производството и предлагането на краве мляко ще бъде аналогично с другите държави в ЕС и в съответствие с Регламент 853/2004 ЕО.
 
В тази връзка България изготви 6 мерки за укрепване на системата за контрол на качеството на кравето сурово мляко от 2016 година. Благодарение на това няма да се допусне ограничаване на достъпа на български млечни продукти на европейския пазар.
 
1. Актуализиране на законови и административни мерки.
 
Целта е да се актуализират българските нормативни актове, за да се осигурят условия за адекватна оценка на млечни говедовъдни ферми в България. От съществено значение е промяната в Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г., последно изменена на 29 октомври 2013 и на Наредба № 44 от 20 април 2006 г., поради отпадането на класификацията и категоризацията на млекодобивните стопанства. 
 
Предвидените законодателни промени ще оптимизират процесите на вземане на проби, лабораторните анализи и електронната обработка на резултатите от лабораторните изследвания, корективните действия по проследяване процеса на събиране на млякото и постигане на съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета. 
 
2. Разработване на стратегия за лабораторен анализ на резултатите от изпитването на млечните проби. 
 
Ще се преразгледа прилагането на необходимите методи, обработката на пробите в лабораториите, правдоподобността на проверките, които се извършват за идентичност на пробите. Ще се промени и организирането на ринг тестове и честотата на проверките от компетентните органи за официалните и частни лаборатории акредитирани за анализиране на качеството на суровото краве мляко. Акредитираните лаборатории, които ще извършват тестовете на млечните проби ще бъдат включени списък, публикуван от БАБХ. Ще се осигури ново лабораторно оборудване. 
 
3.  Промяна на настоящата система за вземане на проби за сурово мляко.
 
Целта е да се направи прозрачен процеса на пробовземането на етап млекодобивни стопанства, по време на транспорта и доставянето на пробите от сурово мляко в лабораториите. За да се постигне по-ясна картина за качеството на суровото мляко планът за действие предвижда преоценка на стопанствата от БАБХ и вземането на официални проби от сурово мляко от официалния ветеринарен лекар първоначално на годишна база. Персоналът отговорен за вземането на пробите от млекодобивните ферми и млекосъбирателните центрове в населените места ще премине специално обучение. Тези експерти ще бъдат включени като отделна група потребители на информационната база данни ВетИС и неговото непрекъснато поддържане ще служи като индикатор за изпълнение.
 
4. Актуализация на ВетИС системата в БАБХ.  
 
Софтуерът на съществуващата информационна система ВетИС в БАБХ предстои да се актуализира, като се добави нов модул „Мляко“. Целта е да се осигури пълна прозрачност на вземането на проби. Предвижда се централизирана обработка на данните за: вземане на пробите,  анализ на лабораторните резултати от изследването на пробите сурово мляко с оглед откриване на несъответстващи резултати. Анонимността на всяка проба ще бъде гарантирана чрез уникален идентификационен номер по време на целия процес на вземане на пробите и тяхното изпитване в лабораторията.
 
 
5. Повторна проверка на фермите за краве мляко, за да се гарантира, че млечните продукти, които се пускат на пазара на ЕС отговарят на европейските изисквания. 
 
Ще се извърши оценка на всички стопанства по отношение на структурата, хигиената при млекодобива и качеството на добиваното сурово мляко, включително и предприетите последващи действия като резултат. Тази оценка ще бъде извършена от официален ветеринарен лекар. Извършването на официалните проверки ще се удостоверява чрез използване на електронен въпросник за проверка, а получените резултати ще се обработват и въвеждат във ВетИС системата. В системата ще бъде създаден и електронен контролен регистър на всички млекодобивни стопанства, които отговарят напълно на изискванията на ЕС. Предвижда се и първоначално обучение за ръководителите на професионални млечни стопанства, относно хигиена и качеството на млякото.
 
6. Провеждане на официални проверки на база на оценката на риска за всички млекодобивни стопанства, Млекосъбирателни центрове (МСЦ) в населените места и на изкупвачите на сурово мляко за спазване на националното законодателство и това на ЕС, включително проследяване на предприетите коригиращи действия, чрез използване на електронен въпросник за проверка и обработване и въвеждане на резултатите от тях във информационната база данни на Интегрираната информационна система. Проверките ще се извършват въз основа на съответният електронен контролен списък, а данните ще бъдат кодирани в централната ВетИС база данни. 
 
Акцента на проверките ще бъде върху възможността за проследяване на млякото, събирано от фермите и центровете за събиране на мляко в населените места.
 
Поетапен преглед на млечните ферми
Преоценката на по-голямата част от произведеното сурово мляко от професионални и семейни ферми в България ще приключи до края на 2016 г./началото на 2017 г. През останалата част от 2017 г. ще се извършва преоценка на малки семейни ферми с от 1 до 9 крави. Що се отнася до оценката на стопанствата, специално внимание ще бъде отделено на идентификацията на животните и здравния статус на стопанството за туберкулоза и бруцелоза.
 
Първоначално, на официална проверка ще бъдат подложени млекодобивните стопанства с 50 и повече крави – “професионални млекодобивни стопанства” (през първата половина на 2016 г). След това на проверка ще бъдат подложени  млекодобивните стопанства с 10 до 49 крави – “семейни стопанства” (през второто тримесечие на 2016 г. и първото тримесечие на 2017 г).  В края на периода, на проверка ще преминат и млекодобивните стопанства с 1 до 9 крави -“малки семейни стопанства” (през второто тримесечие на 2017 г. и края на 2017 г).
 
В началото на 2016 г. ще бъде създадена Комисия за наблюдение по прилагането на работния план и плана за действие. Комисията ще се председателства от заместник-министър на земеделието и храните, и ще включва представители на съответните дирекции от Министерството на земеделието и храните, БАБХ и индустрията в сектора на млякото. Заседанията ще се провеждат на месечна база и ще се изготвят тримесечни доклади за Европейската комисия.© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!