Тематичните мрежи, финансирани по „Хоризонт 2020“ - основната програма на Европейската комисия за финансиране на научни изследвания и иновации в периода 2014 — 2020 г. са инструмент за обединяване на  представители на науката и практиката за създаване на полезни резултати с практическо приложение.
 
 
Дейността на една такава тематична мрежи по „Хоризонт 2020“, която работи по конкретна тема ви представяме в 50 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации
 
Тематичните мрежи по програма „Хоризонт 2020“ имат две основни цели - събиране на съществуващи знания и добри практики, които са близо до практическото приложение, но все още не са готови, за да бъдат използвани от земеделските и горските стопани. Втората им цел е превръщане на познанията в лесно разбираеми за крайния потребител материали, например кратки и информативни препоръки и решения - брошури, насоки и аудио-визуални материали. 
 
Тематичните мрежи, както и другите проекти с множество участници по „Хоризонт 2020“ и проектите на оперативните групи по ЕПИ-АГРИ, финансирани по програмите за развитие на селските райони, трябва да изготвят резюмета от практиката. Те се разпространяват като практическа информация в областта на селското и горското стопанство. Това е и награда за научните работници, чиито достижения добиват гласност по този начин. 
 
 
Тук ви представяме един пример за използване на зеолит за намаляване на концентрацията на нитрати в растителната среда и почвата в Италия. Области като долината Албенга в Лигурия се класифицират като „нитратноуязвими зони“ и в тях се прилага специално законодателство за ограничаване на замърсяването с нитрати на повърхностните и подземните водни басейни.
 
Добавянето на зеолит (клиноптилолит) към източника на азот може да подобри ефикасността на използване на азота и да намали въздействието върху околната среда от отмиването на нитрати. Амониевите йони се задържат в катионообменните части в порите на зеолита и трудно могат да се отмият навън с преминаването на водата.
 
Чрез това по-бавно освобождаване зеолитите подобряват ефикасността на използване на азота. На второ място, специфичната кристална структура с малки пори не позволява развитието на нитрифициращите бактерии, поради което се намалява нитрификацията, а следователно и отмиването на нитрати.
 
Проведените опити в района на Албенга показват, че добавянето на зеолит към почвения субстрат в открито поле в зеленчуци и в парник с декоративни растения е довело до намаляване на концентрацията на нитрати в субстрата. За най-добри резултати се препоръчва да се добави клиноптилолит в съотношение 3 % тегло за тегло, когато се подготвя субстрата за растенията - за растения в саксии: примесен в торфен субстрат обикновено се добавя в тор с бавно освобождаване, а за растения в открито поле: примесен в първите 20 - 30 см от почвата при обработката ѝ. 
 
50 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“