В Косово са разработили интегрирана информационна система за горите /KFIS/, която се основава на уеб платформа и позволява интегриране и обмен на всички данни на общинско, регионално и национално ниво, осигуряващи последователност в събирането, архивирането и обработката на данни.
 
 
В този брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви запознаваме с реализирания проект, който беше представен по време на workshop, част от Форума на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“, който се проведе от 18 до 20 април 2018 г. в рамките на програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Международното събитие беше организирано от FAO - Организацията на ООН за прехрана и земеделие и Институтът за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите.
 
 
Косовските институции по управление на горите са отговорни за регулирането на горите и горските земи, администрацията и управлението на обществените гори, включително и горските територии в рамките на националните паркове. Прилагането на информационните и комуникационни технологии в горското стопанство се очертава като необходимост за управление на информацията в косовския горски сектор и неговата съществена роля за осигуряване на добро управление и ефективно планиране на управлението на горите, участие на обществеността и обмен на знания. 
 
 
По проект на Организацията на ООН за прехрана и земеделие – FAO с бюджет от 300 000 долара е разработен софтуерен продукт – Косовска информационна система за горите /KFIS/. Партньори по реализирания в периода март 2014 – декември 2017 г. са Министерството на земеделието, горите и развитието на селските райони в Косово, Косовската агенция по горите, Агенцията за кадастъра в Косово, Министерството на околната среда и териториалното планиране, Агенцията за опазване на околната среда в Косово, Асоциацията на частните собственици на гори и Общинските дирекции по горите.
 
KFIS е базиран на технология с отворен код и е разработен като IT инструмент, който се използва предимно от горски институции, а ресорната отговорност е на Косовската агенция по горите (KFA), Системата се основава на уеб технология, а достъпът до системата е възможен от всяко място в света чрез интернет, като се прилагат подходящи мерки за сигурност и ниво на достъп на потребителите. Другите приложения на ИКТ в Косово са използването на интегрирането на Географски информационни системи в KFIS, косовските портали за горите и мобилните приложения за здравеопазване на горите, GPS оборудване и други измервателни инструменти и машини, използвани от дървообработващата промишленост.
 
 
Разработването и използването на KFIS има за цел да предостави помощ на косовското горско стопанство, за да даде възможност и да улесни производството, съхранението, преработката на дървесина, както и да структурира обмена на информация за горите. Чрез по-точна, изчерпателна, актуализирана и преобразувана информация за статистиката, е подобрено управлението на горите на всички административни нива в Косово.
 
В резултат от изпълнението на проекта е подобрено управлението на горите и са увеличени горските продукти. Налични са точни данни за процесите на производство на дървесина и логистиката. Използват се свързани бази данни, ГИС, GPS, дистанционно наблюдение, съхранение на данни и мониторинг на горските ресурси.
 
45 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации  е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“