Експерти разработиха персонализирана платформа,която да намали администрацията и да помогне на биологичните производители и на сертифициращите фирми. Проектът е разработен от д-р Грегъри Хаджиктостас, главен изпълнителен директор и съосновател на InoSens. Иновативната система носи името ReCAP.
 
 
Практически проблем
Министерството на земеделието и околната среда в Сърбия създаде система за администриране на преките плащания и националните субсидии за развитие на селските райони (DAR). Тази система поема пълната отговорност за селскостопанските плащания в страната. Експертите плануват DAR да разшири капацитета си за управление и контрол. 
Към момента при подаване на заявление за биологични субсидии, сръбските фермери да предоставят точна информация за типа култура, както и точната площ на отглеждането за всеки вид култура. Освен това за получаване на субсидия се изисква и представянето на годишен сертификат за биологично производство, деклариращ очакваните количества производство. 
Всички тези дейности изискват значително време за извършване на административна работа от биологичните производители. Заедно с това оценката на количествата за производство, които трябва да бъдат декларирани, е голямо предизвикателство за селскостопанските консултанти. 
 
За ReCAP
ReCAP в Сърбия има потенциала да подобри мониторинга по отношение на биологичното производство и екологичното сертифициране за всички заинтересовани страни, участващи в подобни схеми. По този начин времето на фермерите ще бъде спестено. Освен това те незабавно ще бъдат информирани за потенциалните проблеми или промени в нормативната уредба. 
Агенциите за биологично сертифициране и селскостопанските консултанти ще могат да създават ефективен комуникационен канал с фермерите. Това ще намали още повече времето, разходите за ежедневната им работа, ще модернизира процедурата по мониторинг и ще даде възможност за по-нататъшни подобрения на техните компании.
 
 
Устойчивост
Използването на платформата ReCAP насърчава биологичното производство, което е екологичносъобразно. Заедно с положителното въздействие върху околната среда, социалните ползи за земеделските общности са многобройни. Чрез възприемането на иновативни технологии ReCAP ще допринесе за увеличаването на заетостта в селскостопанския и неземеделския сектор. Освен това, повишаването на конкурентоспособността на аграрния сектор като цяло. 
Най-общо казано платформата ще гарантира стабилен и адекватен доход на земеделските стопани и ще сведе до минимум маргинализацията на селските райони в Сърбия.
ReCAP в Сърбия е създадена като икономически устойчиво решение за намаляване на разходите и редуциране на времето, свързано с управлението на документи и като цяло администрацията.
 
43 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации  е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“