Платформи за колективно екологично управление на земите въз основа на технологии за данни и агробиоразнообразие – това е темата на проекта CAPSELLA с множество участници, който се изпълнява по „Хоризонт 2020“. Представяме ви го в брой 229 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Гласувайте: Как оценявате преговорите за кабинет на тема “Земеделие”?

Основните системи за конвенционално производство на храни са сериозна заплаха за околната среда и биоразнообразието. Те стават все по-неустойчиви поради неприемливите нива на разхищение на храни в индустриализираните страни и свиването на доходите на фермерите. 

В тази връзка научните изследвания показват, че трябва да се насърчават алтернативни системи с намалено използване на външни ресурси. Те следва да се основават на оптимизирано използване на селскостопанското биоразнообразие, екологични процеси и природни ресурси. Важно е да се подобряват хранителните системи, базирани например върху качествени храни с къса верига на доставки, където потребителите играят активна роля в стимулирането на търсенето и съответно на предлагането.

Проектът CAPSELLA подпомага справянето с това предизвикателство по два начина. На първо място се поставя акцент върху повишаване на осведомеността по тези въпроси, особено сред дребните земеделски стопани относно биоразнообразие и качество на храните, но също и сред широката европейска общественост. 

На второ място се акцентира върху предлагане на иновативни IT решения, които да отговарят на нуждите и изискванията, идващи от общностите. За да се постигне това, се използва комбинация от събиране на данни отдолу нагоре и интеграцията им отгоре надолу. Целта е да се разработят решения за две области: агробиоразнообразие и познания за местните храни. 

Сред целите на проекта са изграждане от нулата на отворени хранилища на данни относно регионалното агробиоразнообразие и надграждане и подобрение на съществуващите бази от данни. Въз основа на тях проектът разработва редица управлявани от общността ИКТ решения, базирани на данни, които се тестват и водят до редица пилотни проекти. 

Не на последно място, проектът CAPSELLA поставя силен фокус върху устойчивостта на обществото и бизнеса, като включва и инкубационни дейности за избрани пилоти.

229 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.