Нетната печалбата на „Адванс Терафонд” АДСИЦ за 2013 г. е 34,7 млн. лв, сочи одитираният годишен финансов отчет. Коригираният финансов резултат, подлежащ за разпределение за дивидент, е 33,9 млн. лв. (0,398 лева/акция брутен дивидент). Според Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), дружеството е задължено да задели за дивидент минимум 90% от нея или 30,5 млн.лв. (0,358 лв./акция брутен дивидент). Дивидентът се очаква да бъде изплатен през 2014 г., след решение на Общото събрание на акционерите.

Към 31 декември 2013 г. инвестиционните имоти на дружеството включват земеделска земя с площ приблизително 225 380 декара, имоти в процес на регулация с площ приблизително 128 декара и имот в регулация с площ приблизително 11 декара на обща стойност 164 млн. лв.

Дружеството има сключени договори за аренда на приблизително 163,454 декара земеделски земи към края на 2013 г. Реализираните приходи от аренда за 2013 г. са в размер на 5,8 млн. лв. За сравнение, договорите за аренда на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ през 2012 г. са били за приблизително 191,183 декара, а приходите от тази дейност са били 5,9 млн. лв.

За изминалата 2013 година дружеството реализира продажби на 46 069 декара земеделски земи при средна цена 1 072 лв./дка.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!