Министерството на земеделието и храните, което е Управляващ орган по Програмата за развитие на селските райони, предлага включване на стопанства от сектор „Животновъдство“ като допустими за подпомагане по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" и 4.2.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма.

[news]
Предложението се обсъжда днес от Комитета по наблюдение на ПРСР, научи Фермер.БГ.

 

Българските власти предлагат стопанства от сектор „Животновъдство“, включително смесени стопанства (отглеждащи животни и растениевъдна продукция), които имат Стандартен производствен обем от 6 000 евро до 7 999 евро да бъдат включени за подпомагане в рамките на инвестиционните подмерки на Тематичната подпрограма за марки стопанства. Към настоящият момент допустими за подпомагане по тези подмерки са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и дейността им е в секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени и лекарствени култури“.

 

От друга страна в рамките на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, която също е част от Тематичната подпрограма няма секторно ограничение, а като основен критерии за допустимост е включено изискването за Стандартен производствен обем от 2 000 евро до 7 999 евро на кандидатите.

 

В таблицата МЗХ предоставя информация за формиране на СПО на стопанствата само на база видове отглеждани животни в тях в границите от 2 000 евро – 6 000 евро и от 6 000 евро до 7 999 евро.

 

Видове животни

СПО - 2000 €

СПО - 6000 €

СПО - 7999 €

бр.

СПО

бр.

СПО

бр.

СПО

Млечни крави и биволици

2

2 123 €

6

6 369 €

7

7 430 €

Крави от месодайни породи

11

2 171 €

31

6 118 €

40

7 894 €

Овце—млечни и Овце-месодайни

28

2 047 €

83

6 069 €

109

7 970 €

Кози—майки

22

2 047 €

65

6 049 €

85

7 910 €

Други кози

37

2 005 €

111

6 016 €

147

7 967 €

Свине—майки

3

2 620 €

7

6 113 €

9

7 860 €

Други свине

11

2 188 €

31

6 166 €

40

7 956 €

Кокошки—носачки

135

2 002 €

405

6 005 €

535

7 933 €

Бройлери

200

2 045 €

590

6 033 €

780

7 976 €

Пуйки

29

2 076 €

84

6 013 €

110

7 874 €

Гъски

50

2 045 €

147

6 013 €

195

7 976 €

Патици

50

2 045 €

148

6 054 €

195

7 976 €

Щрауси

5

2 191 €

14

6 134 €

18

7 887 €

Зайкини—майки

14

2 097 €

41

6 142 €

53

7 940 €

Коне и други еднокопитни

8

2 004 €

24

6 013 €

31

7 767 €

Пчелни семейства

32

2 045 €

95

6 072 €

125

7 989 €

 

На база данните, посочени в таблицата данни може да се направи извода, че обемът на животновъдните стопанства (броя на отглежданите животни) предполага развитието на подобен тип стопанства чрез модернизиране на физическия капитал с цел производство на качествени земеделски продукти, включително необходимост от спазване на законовите ветеринарномедицински изисквания. Още повече произведената продукция от стопанства с подобен обем не може да се счита, че задоволява само лични нужди на собствениците, а същата е предназначена и за пазара, очакванията на който са за по качествена продукция при конкурентни цени.

 

В подкрепа на това, МЗХ посочва и разпоредбите на Наредба №44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, където е посочено, че ветеринарномедицинските, включително зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни не се прилагат за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до 3 /три/ едри преживни животни (ЕПЖ), 10 /десет/ дребни преживни (ДПЖ), 5 /пет/ прасета за угояване, 3 /три/ броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст, 10 /десет/ зайкини с приплодите, 100 /сто/ възрастни птици, 150 /сто и петдесет/ бройлера.

С направеното предложение за включване на стопанства от сектор „Животновъдство“ със СПО между 6 000 – 7 999 евро за инвестиционна подкрепа, Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 счита, че ще осигури възможност за повишаване на конкурентоспособността на малките стопанства и преодоляване на слабата обезпеченост с оборудване и високите разходи за постигане на изискванията на ЕС в областта на качеството и безопасността на храните, опазването на околната среда и хуманното отношение към животнит. Според МЗХ мярката ще осигури и допълняемост на подкрепата получавана под формата на стартова помощ в рамките на подмярка 6.3 чрез по лесен достъп на този тип стопанства до инвестиционна подкрепа в рамките на подмерки 4.1 и 4.2 от Тематичната подпрограма.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!