До 31 януари 2014 година, титулярите на разрешителни по Закона за водите трябва да представят Декларации по чл.194б от Закона за водите с информация за използваните обеми вода и дължимата такса за периода 01.01-31.12.2013 година в Басейновите дирекции.

 

Данните в нея се попълват в съответствие с издаденото разрешително и Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Таксите са годишни и трябва да се платят най-късно до 31 март 2014 година. Заплащането се извършва само по банков път.

 

Съгласно Наредба за ползването на повърхностни води, разрешително за водовземане се издава на юридически лица, еднолични търговци, както и на физически лица, регистрирани като земеделски производители, когато водовземането е с цел производство на растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба.

 

Декларации по чл 194б, могат да се изтеглят от сайта на съответната Басейнова дирекция - Благоевград, Варна, Пловдив, Плевен. Съгласно чл. 194б, ал. 6 от Закона за водите, непредставянето или ненавременното представяне на декларацията е нарушение на правилата за деклариране и отчитане.

 

Пo чл. 200, ал. 1, т. 4 от същия закон, глобата/имуществената санкция при нарушаване на правилата за деклариране, отчитане и контролиране при осъществяване на разрешеното водовземане или ползване на воден обект е от 150 до 1 000 лeвa.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!