Пет комисии в парламента започват обсъждания на проект за промени в Закона за водите, като в резултат се очаква по-добро стопанисване на язовирите и премахване на някои от съществуващите бариери пред напояването.
 
 
Проектът урежда случаите, в които частни лица се отказват от собственост върху язовири и хидротехнически съоръжения, които са получили главно по наследство. Предвижда се в тези ситуации обектите да се превръщат веднага в публична общинска собственост, вместо да се изчаква изтичането на 10-годишен срок.
 
Това ще позволи на общините веднага да се заемат със стопанисването или да дадат язовира на концесия, вместо да се стига до изоставяне на водоема.
 
Предвижда се специална защита за вече създадените водохранилища, за да бъдат защитени обществените интереси, свързани с водоснабдяването и напояването. Без значение дали язовирите са частна, общинска или държавна собственост, ликвидацията им ще може да става само с разрешение на контролния орган по закона - Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
 
 
По силата на новия закон ще бъде създадено ново държавно предприятие за управление на язовирите – публична или частна държавна собственост. Общините, които нямат възможност да стопанисват такива скъпоструващи обекти, могат с решение на общинските съвети да ги прехвърлят безвъзмездно на държавата. Местните власти ще разполагат с 3-месечен срок, за да преценят състоянието на водоемите, своите възможности за управлението им и да вземат решение.
 
Вносителите цитират данни на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, според които в България има 5 700 язовира. От тях 4 523 водоема са собственост на общините. „Над 2 000 от проверяваните обекти не отговарят на критериите за „язовир“, възприети от Международната комисия за големите язовири“, посочват депутатите.