Министерство на земеделието обсъди онлайн с около 70 представители на бранша предстоящата Стратегия „От фермата до трапезата – устойчиво производство на храни“, която е най-важният документ от Зелената сделка. 

Субсидиите по ОСП: Какво тревожи специалистите в ЕС?

По думите на Мария Христова – координатор ОСП, следва да се изготви национална позиция за бъдещи регулации, които да са съобразени с националната специфика на страната и да дават добри решения за устойчиво производство и преработка на храни.

В нея ще бъдат включени конкретни цели и действия, така че да се осигури справедлива, здравословна и екологично чиста храна. Тя ще включва както регулаторни, така и нерегулаторни инициативи, а целите ще са задължителни за всички държави членки. 

Очаква се през пролетта ЕК да представи Стратегията „От фермата до трапезата.

В онлайн дискусията бяха представени насоки за устойчиво потребление на храна, които да са в основата за по-подробно етикетиране на храните. Това ще спомогне за по-добра прозрачност и ще спре използването на нездравословни и неустойчиви суровини, убедени са от агроминистерството.

Техни експерти запознаха участниците в конференцията и с инициативи на организации на производители, свързани с опазване на водата, почвата, смекчаване на измененията на климата, съхраняване на местообитанията и биоразнообразието, екологично управление на опаковките и отпадъците. 

Чрез организации на производители фермерите могат да инвестират в съвместни дейности или съоръжения, които добавят повече стойност. 

По този начин земеделските производители ще могат по-добре да планират производството, да намалят разходите, да бъдат по-конкурентни на пазара спрямо търговци и крайни потребители.

В националната позиция по Стратегията „От фермата до трапезата“ България трябва да посочи и добрите земеделски практики, които щадят околната среда

В стратегията е заложено и намаляване на зависимостта от употребата на торове, за да се възстанови и поддържа почвеното плодородие. 

От своя страна, експерти от Българската агенция по безопасност на храни (БАБХ) информираха, че се прилага Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди. Целта е да се намалят икономически важните вредители чрез агротехнически, физични, биологични и химични мерки за контрол. 

Тук незаменим помощник могат да бъдат учени и консултанти, които да дадат насоки за правилната употреба на продукти за растителна защита и торове, на нови техники и технологични процеси за прецизно земеделие.

Браншовите организации могат да изпращат становища и предложения по предстоящата Стратегия до 12 март включително на имейл адрес [email protected]
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.