Обработката на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ приключи в края на 2022 г. Финансовият ресурс стигна за подпомагане на 850 проекта, въпреки че 1 699 преминаха техническа и финансова оценка.

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

Производители се оплакаха от ново изискване, което предвижда провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител.

Според някои земеделци никъде в условията не е описано, че изборът на доставчик на съответните инвестиционни активи, за които се кандидатства по мярка 4.1, трябва да се осъществява чрез процедура с публична покана (търг).

Това обаче не е така. Експертите от Държавен фонд “Земеделие” внесоха повече яснота относно новото условие и изискванията, които бенефициентите трябва да покрият.

Публикуваме отговора от ДФЗ-РА без редакторска намеса:

“Съгласно условията за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, когато размерът на заявената субсидия надхвърля 50% от общата стойност на разходите по проекта, като и своевременно с това са надхвърлени праговете от 50 000 лв. (без ДДС) за строителство и 30 000 лв. (без ДДС) за доставки или услуги, бенефициерите следва да провеждат процедура за избор на изпълнител. Праговете за преминаване са разписани в Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г. 

В процеса на разглеждане на проектните предложения по подмярка 4.1 в ДФЗ-РА постъпиха значителен брой писма на бенефициери, в които ни питаха има ли възможността да се откажат от по-високия процент субсидия, с цел да не провеждат тръжна процедура за избор на изпълнител.

В Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ – чл. 50, ал. 3) е разписано, че: „процедура за избор с публична покана се провежда и когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е равен или по-малък от 50% от общата сума на одобрения проект, ако това е изискване на Управляващия орган (УО) към бенефициера“.

С цел коректното прилагане на условията за кандидатстване ДФЗ-РА поиска официално становище от УО на ПРСР 2014-2020. В писмото изрично поискахме да ни бъдат предоставени допълнителни разяснения и указания за прилагането на Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г., в контекста на условията за кандидатстване (конкретно за проектните предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-4.012). 

Управляващият орган ни информирана, че в насоките за кандидатстване не е предвидена възможност за отказ от провеждането на процедура за избор на изпълнител за заявени за подпомагане разходи по реда на ПМС № 160/2016 г., дори и при условие, че кандидатите намалят интензитета на финансовата помощ”, обясниха от Фонда за Агри.БГ.

Оттам уточниха още, че всички кандидати по процедурата са били информирани за получените указания, като уведомлението е публикувано своевременно чрез съобщение в ИСУН.

От Фонда добавят, че все пак се работи в посока, която да даде възможност на бенефициентите да се откажат от тръжни процедури, ако желаят да намалят интензитета на подпомагането си на 50 и по-малко процента.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg