1 Проект ПОСТАНОВЛЕНИЕ № от 2010 година ЗА закриване на Институт по лозарство и винарство – гр. Плевен, третостепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на земеделието и храните М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И: Чл.1 (1) Закрива Институт по лозарство и винарство, гр. Плевен, третостепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на земеделието и храните. (2) Активите, пасивите и архивът на Института по лозарство и винарство преминават към Изпълнителната агенция по лозата и виното. За преминаването на имуществото на закрития институт се съставя приемо-предавателен протокол. (3) Трудовите правоотношения на служителите от закрития институт по ал. 1 се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда. (4) Трудовите правоотношения със служителите от закрития институт извън случаите по ал. 3 се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. (5) Министърът на земеделието и храните да извърши необходимите корекции по бюджета на Изпълнителната агенция по лозата и виното. Заключителни разпоредби § 1. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното, приет с ПМС № 223 от 2000 г.(Обн. ДВ. бр.90 от 2000 г., изм. бр.107 от 2000 г., бр.44, бр.88 от 2001 г., бр.39 от 2002 г., бр.70, бр.111 от 2003г., бр.78 от 2005 г., бр.48 от 2006 г., бр.76 от 2008 г.), се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл.3 се правят следните изменения и допълнения: а) Досегашния текст става ал. 1. б) Създава се ал. 2: „(2) Приходите от собствена дейност се формират от: 1.такси по осъществяване дейността по контрола, лабораторни услуги, издаване на административни документи и други услуги; 2. имуществени санкции и глоби, налагани по ЗВСН; 3. средства, получени по международни проекти и програми; 4. предоставяне на специализирани услуги в областта на лозаро-винарския сектор; 5. помощи и дарения; 6. лихви и финансови операции; 7. управление на имуществото; 8. средства, получени от специализирана дейност в областта на лозарството и винарството; 9. други дейности, които не са забранени със закон.” 2. В чл. 7, ал. 1, т. 5 думите „и длъжностните характеристики на служителите” се заличават. 3. В чл. 11, ал. 1 и ал. 2 се изменят така: 2 „(1) Агенцията е структурирана в три дирекции: 1. Дирекция „Правно, административно обслужване и финансово-стопански дейности. 2. Главна дирекция „Лоза и вино”. 3. Главна дирекция „Иновационни дейности и лабораторен анализ”. (2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на агенцията е 160 щатни бройки, включително изпълнителен директор, главен секретар и финансов контрольор. Числеността на отделните административни звена в агенцията е посочена в приложението.” 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: а) В ал. 1 думите „Административно, правно обслужване и финанси” се заменят с „Правно, административно обслужване и финансово-стопански дейности”, а числото „21” се заменя с „38”. б) В ал. 2: - т.15 се изменя така: „т.15. поддържа и развива сътрудничеството с чуждестранни и международни организации в лозаро-винарския сектор.” - създават се т.16 и т. 17: „т. 16. координира изпълнението на поетите задължения в рамките на регионални и международни организации и инициативи в областта на лозаро-винарството. т. 17. разработва и реализира проекти за насърчаване на лозаро-винарския сектор, самостоятелно или съвместно с национални, чуждестранни и международни организации; финансирани от държавния бюджет или от европейски и други донорски програми.” 5. Създава се чл. 12а: „Чл. 12а Специализираната администрация в агенцията е организирана в Главна дирекция „Лоза и вино” с обща численост 68 души и Главна дирекция „Иновационни дейности и лабораторен анализ” с обща численост - 51 души.” 6. Чл. 13 се изменя така: „Чл. 13. (1) Главна дирекция „Лоза и вино” е структурирана в 9 териториални звена със седалище Монтана, Плевен, Русе, Варна, Бургас, Сливен, Хасково, Пловдив и Благоевград. (2) Териториалният обхват и числеността на звената се определя със заповед на изпълнителния директор. (3) Главна дирекция „Лоза и вино”: 1. поддържа регистър на лозарските стопанства; 2. поддържа базата данни в единната информационна система за лозята и виното; 3. извършва контрол по спазването на реда на засаждане, презасаждане, присаждане и изкореняване на лозовите насаждения; 4. управлява предоставянето на права от Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози и прехвърлянето на права на презасаждане; 5. издава сертификат за произход на грозде, предназначено за производство на вина и продукти от вино и грозде; 6. дава становища за участие в схеми и мерки за подпомагане от европейските фондове; 7. извършва наблюдения на състоянието на лозята и следи за динамиката на зреене на гроздето; 8. извършва контрол при производство и търговията с вино и продукти от грозде и вино; 9. извършва контрол съвместно с другите контролни органи; 10. изготвя справки по искане на контролен орган, издава удостоверения и предоставя специализирана информация на производителите на грозде и вино; 11. подпомага дейността на Централната арбитражна дегустационна комисия при извършването на органолептични анализи и оценки; 12. подпомага работата на Комисията по качествените вина. (4) Териториалните звена извършват оперативните функции по контрол на лозовите насаждения, посадъчния материал, гроздето, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите от грозде и вино. (5) Териториалните звена са пряко подчинени на главния директор на Главна дирекция “Лоза и вино”. 3 7. Създава се чл. 13б: „Чл. 13б (1) Главна дирекция „Иновационни дейности и лабораторен анализ” е структурирана в териториално звено „Иновационни дейности” в гр. Плевен и две изпитвателни лаборатории в гр. София и гр. Пловдив. (2) Главна дирекция „Иновационни дейности и лабораторен анализ” изпълнява функции свързани с: 1. усъвършенстване и поддържане на сортове и клонове лози и лозови подложки за обогатяване на сортовия набор в страната и за поддържане на генетична банка; 2. хибридизация и клонова селекция за получаване на нови сортове и клонове за нуждите на страната; 3. усъвършенстване на технологиите за производство на лозов посадъчен материал; 4. установяване на подходящи системи за отглеждане на лозовите насаждения, с цел оптимизиране на количеството и качеството на гроздето и повишаване дълголетието на лозята; 5. разработване на технологии за запазване на почвеното плодородие и подобряване продуктивността на лозите; 6. установяване на методи и средства за борба с вредителите, в т.ч. интегрирани системи за борба; 7. усъвършенстване и хармонизиране на схемата и методите за получаване на свободен от вирусни и други системни заболявания размножителен и посадъчен материал от категориите “базов” и “сертифициран” с нормативите на Европейския съюз; 8. изпитване на сортове и клонове лози и лозови подложки при полски условия; 9. разработване на технологии за производство на вина от нови сортове и клонове; 10. разработване на нови методи за физико-химични анализи; 11. организиране и извършване на химичен, физико-химичен и микробиологичен анализ на вина за целите на контрола по спазване изискванията на Закона за виното и спиртните напитки. (3) Изпитвателните лаборатории и териториално звено „Иновационни дейности” са пряко подчинени на главния директор на Главна дирекция “Иновационни дейности и лабораторен анализ”. 8. Приложение към чл. 11, ал. 2 се изменя така: Обща численост на персонала в административните звена на агенцията - 160 щатни бройки. Изпълнителен директор 1 Главен секретар 1 Финансов контрольор 1 Дирекция " Правно, административно обслужване и финансово-стопански дейности” 38 Главна дирекция "Лоза и вино" 68 Главна дирекция “Иновационни дейности и лабораторен анализ” 51 § 2. В Устройствения правилник на Селскостопанска академия, приет с ПМС № 226 от 2008 г.(Обн. ДВ. бр.83 от 2008 г., изм. бр.42, бр.79 от 2009 г.) се правят следните изменения: 1. В чл.2, ал. 1 числото „2854” се заменя с „2638”. 2. В приложението към чл.2, ал.1: а) в наименованието числото „2854” се заменя с „2638”; б) в т.1: аа) на ред „Централно управление” числото „82” се заменя със „70”; бб) на ред „Администрация” числото „79” се заменя с „67”. в) в т.2: 4 аа) в т.2.2. числото „340” се заменя с „332”; бб) в т.2.4. числото „78” се заменя със „73”; вв) в т.2.5. числото „50” се заменя с ”45”; гг) в т.2.7. числото „148” се заменя със „138”; дд) в т.2.9. числото „136” се заменя със „128”; ее) в т. 2.10. числото „70” се заменя с „68”; жж) в т.2.11. числото „100” се заменя с ”95”; зз) т.2.13. се изменя така: „2.13. Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив 50”; ии) в т.2.14. числото „114” се заменя с „99”; йй) т.2.15 се заличава; кк) в т.2.16. числото „114” се заменя с „99”; лл) т.2.18. се изменя така: “2.18. Институт по полски култури – Чирпан 110”; мм) в т.2.19. числото “115” се заменя със “114”; нн) в т.2.20. числото “189” се заменя със “170”; оо) в т.2.21. числото “146” се заменя със “145”. г) в т.4: аа) т.4.9 се заличава; бб) т.4.16 се заличава. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКО БОРИСОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: ЛИЛИЯ ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО-НОРМАТИВНИ ДЕЙНОСТИ”: МАРИЯНА НИКОЛОВА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" №55 Тел: +3592 985 11 119, Факс: (+3592) 981 79 55 ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от д-р Мирослав Найденов - министър на земеделието и храните ОТНОСНО: Проект на Постановление за закриване на Института по лозарство и винарство, гр. Плевен. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на Постановление за закриване на Института по лозарство и винарство – гр. Плевен. Във връзка с изпълнението на препоръки на Съвета за административна реформа за предприемане на мерки за оптимизация на разходите и числеността на персонала в държавната администрация, предлагам да се закрие Института по лозарство и винарство в гр. Плевен с численост 96 щатни бройки, третостепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на земеделието и храните. Предвижда се активите, пасивите и архивът на Института по лозарство и винарство да преминат към Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Трудовите правоотношения на служителите от закрития институт да се уредят при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда. Трудовите правоотношения със служителите от закрития институт извън изброения случай се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. С цел да се запазят дейността и функциите, осъществявани от закрития институт, в ИАЛВ се създава нова дирекция „Иновационни дейности и лабораторен анализ”, структурирана в териториално звено „Иновационни дейности” в гр. Плевен и две изпитвателни лаборатории в гр. София и гр. Пловдив. В резултат на структурните промени общата численост на персонала на двете структури (203 щ. бр.) се намалява на 160 служители. Във връзка с предложеното пресктруктуриране са предвидени и съответни изменения в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по лозата и виното и в Устройствения правилник на Селскостопанска академия. Промените в Устройствения правилник на ИАЛВ целят създаването и организацията на нова дирекция, както и отстраняване на непълноти и противоречия с други нормативни актове и изясняване на компетентности и отговорности в общата администрация на ИАЛВ. Съгласно настоящата редакция на Устройствения правилник, издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност. Направени са предложения за конкретни източници за набиране на приходи, с цел облекчаване на бюджетната издръжка и създаване на условия за стимулиране на служителите. 2 Направени са предложения за включване на нови функции, свързани с поддържане и развитие на сътрудничеството с чуждестранни и международни организации в лозаро-винарския сектор, разработване и реализиране на проекти за насърчаване на лозаро-винарския сектор, самостоятелно или съвместно с национални, чуждестранни и международни организации, финансирани от държавния бюджет или от европейски и други донорски програми. В предложението е оптимизирана дейността на Главна дирекция ”Лоза и вино”, изяснени са точните функции на териториалните звена, дадена е възможност на изпълнителния директор да определя териториалния обхват на регионалните структури, както и числеността на всяко териториално звено, в зависимост от конкретните нужди. В Устройствения правилник на Селскостопанска академия се коригира щатната численост и се заличава Института по лозарство и винарство – гр. Плевен като структурна единица на академията. С прехвърлянето на дейностите от Селскостопанска академия към ИАЛВ се прехвърлят и съответните бюджетни кредити, което не води пряко или косвено до въздействие върху държавния бюджет. Проектът на Постановление за закриване на Института по лозарство и винарство, гр. Плевен е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, Във връзка с гореизложеното, и на основание чл. 8, ал. 1 от УПМСНА, предлагам Министерският съвет да приеме приложения проект на Постановление за закриване на Института по лозарство и винарство - гр. Плевен. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ За да не съм голословен http://www.mzh.government.bg/Article.aspx?lmid=633&id=633&lang=1 Третото предложение