Проект на насоки за кандидатстване по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програма за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014-2020 г. са публикувани за обществено обсъждане. Писмени предложения и коментари по насоките се приемат до 26 август чрез ИСУН2020. Индикативна дата на обявяване на процедурата 9-и септември 2019 г., научи Агри.БГ.

ДФЗ: Кръстосаните проверки за Кампания 2019 приключиха

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, който ще бъде отпуснат по процедурата е в размер на 39 116 000 лв.

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ

Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Национално съфинансиране

39 116 000 лв.

(100 %)

35 204 400 лв.

(90 %)

3 911 600 лв.

(10 %)

 

Бюджетът ще се разпределя между земеделски производители, които заедно с представители на науката, консултанти и експерти създаеват  оперативни групи за въвеждане на практически иновации в дейността им.

Какво значи иновация?
В насоките е записано, че иновация означава разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организация на работното място или външни връзки, която води до повишаване на икономическата, социалната или екологичната ефективност.

Бенефициентите трябва да знаят, че максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат, за един проект по процедурата е 880 110 лв. А максималният размер на допустимите разходи за един проект, за текущи разходи за сътрудничество, е 68 453 лв. за всяка календарна година на изпълнение на проекта.

Съответно максималният размер на допустимите разходи за дейностите в рамките на една календарна година не може да надвиши 35 000 евро. Разходите за осъществяване на сътрудничество, в това число възнаграждения, наем на офис, командировки, канцеларски материали, електричество, ток, вода, интернет и офис оборудване са под формата на стандартни разходи за единица продукция. 

Наред с това са предвидени пет основни приоритета за насърчаване на иновативните проекти.
1. Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони;
2. Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите;
3. Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство;
4. Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство;
5. Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство.

Какво означава това? 
Приоритет ще имат иновационните проекти, чрез които се повишава производителността в стопанството и с тях ефективно използване на ресурсите; Проекти, представящни нови продукти и услуги за разширяване на пазарните възможности за първичното селскостопанско производство; Проекти, насърчаващи сиоразнообразието, екосистеми, почви и Натура 2000; Проекти за производство на качествени и безопасни храни и здравословен начин на живот; Проекти за ефикасно управление на водите в селското стопанство и опазване от вредното въздействие на водите в земеделските земи.


За да бъде одобрен иновативният проект, освен че трябва да бъде в петте приоритетни направления, той трябва да бъде изпълнен от оперативни групи, които имат капацитет за неговото изпълнение, прилагат интерактивен подход, техните резултати са приложими за  производството или преработка на земеделска продукция и съответно техните методи могат да достигнат до голяма общност от земеделци.


Изпълнението на одобрените иновативни проекти трябва да приключи най-късно 3 години от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от 1 септември 2023 г. 


Преките дейности за изпълнение на иновативния проект включват преки неинвестиционни разходи, за които финансовата помощ възлиза на 100% от размера на одобрените разходи и преки разходи, за които финансовата помощ е в размер на 60 % от одобрените разходи.