До последен етап на разглеждане – техническа и финансова оценка по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. преминават 1 676 проекта за инвестиции, съобщават от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Обратен завой: Данните за производството на пипер тръгнаха надолу

Разплащателната агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост по подмярката на 1 868 проектни предложения. Недопуснати до последния етап за оценяване са 141 (което представлява 7,5% от всички оценени). На интернет страницата на Фонда е публикуван пълен списък с тях, както и такъв с допуснатите 1 676 кандидати по процедурата.

ДФЗ: 38 инвестиционни предложения (2% от всички подадени) са оттеглени по молба на самите кандидати, а 13 са спрени за извършване на допълнителни проверки.

Предстои да се изпратят уведомителни писма чрез ИСУН на кандидатите, чиито проекти са включени в списъка. В едноседмичен срок след получаването им бенефициерите могат да подадат своите възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА също чрез ИСУН, информират още от ведомството.

След приключване на процедурата по обжалване, на допуснатите до последния етап проекти, ще бъде извършена техническа и финансова оценка. Бенефициерите, чиито инвестиционни предложения се класират и на този етап, ще получат писма за одобрение. Те ще бъдат поканени за сключване на административни договори по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020.

Приемът на проектните предложения по процедурата беше в края на 2021 г., а определеният бюджет е в размер на 431 997 104 лв.

По подмярка 4.1 се финансират инвестиции, водещи до модернизация и повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Чрез финансовата подкрепа на Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) се цели разкриване на нови работни места, създаване на по-добри условия за труд, насърчаване на биологичното производство и внедряването на иновативни производствени технологии.

В проектните си предложения бенефициерите залагат на дигитализация и автоматизация на работните процеси. Кандидатите включват в дейностите си и подходите от Европейското партньорство за иновации като стимул за сдружаване на земеделските стопани в страната.