Промоционалните програми за земеделски и хранителни продукти вече ще бъдат подавани и съответно одобрени или отхвърлени директно от ЕК, като отпада ролята на държавата-членка да осъществява предварителен избор на промоционалните програми. Това гласи проект на Наредба за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, публикуван на интернет страницата на Земеделското министерство. 
 
С новите правила отпада и изискването за банкова гаранция при подписването на договор за финансово подпомагане между предлагащото сдружение и ДФ „Земеделие”. Оптимизира се процедурата за избор на оценяваща организация с цел по-успешното й осъществяване от страна на предлагащите сдружения. 
 
Проектът на Наредба е изготвен в съответствие с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз /ЗПООПЗПЕС/, който е внесен в Народното събрание и предстои да бъде гласуван в най-кратки срокове, а целта е да се покрият изискванията на нов Регламент на ЕС за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави.
 
Проекта на Наредбата можете да изтеглите от тук: