Кметовете на общини с розови насаждения ще определят часови периоди, в които е позволено брането на цвят от маслодайна роза.
 
 
Новото правило е записано в проекта на Закон за маслодайната роза, който е подготвен за първо четене в пленарната зала на Народното събрание. Брането и изкупуването на розов цвят извън определените часове ще бъде забранено. Идеята е по този начин да се противодейства на кражбите на ценната суровина за производство на розово масло.
 
Розопреработвателите ежегодно ще подават информация относно броя, местонахождението и работното време на пунктовете за изкупуване на розов цвят“, съобщи ресорната комисия на парламента. 
 

Тази информация ще се използва от кметовете за определяне на часовите периоди за бране и изкупуване. 

 
Новият закон ще изисква регистрация в публичен електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.
 
 
„За вписването ще може да се подава единно заявление в общинската служба по земеделие. Вписването ще се извършва по реда на подаване на заявленията. Регистрацията ще е безсрочна, като за издадените удостоверения няма да се дължи държавна такса“, уточниха от комисията.
 
За първоначална регистрация ще се изисква проверка на място на заявените площи и обекти, а отказът ще може да се обжалва
 
При регистрация розопроизводителите ще предоставят документи за правния си статус, сключените към момента договори за изкупуване на цвета, когато има такива, и правното основание за ползване на земеделската земя. За новосъздадени насаждения ще се изисква и документ за произход на посадъчния материал. 
 
За създаването на насаждения от маслодайна роза ще трябва да се използва сертифициран посадъчен материал - с доказан произход, който отговаря на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал. 
 
Розопроизводителите ще са длъжни да уведомяват общинската служба по земеделие и Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за новосъздадени или изкоренени насаждения. Ще подават и декларация за количествата произведен и реализиран цвят по сключените договори.
 
Изкупуването на цвета ще се извършва в регистрирани обекти за преработка или в пунктове на розопреработвателя - въз основа на писмен договор, сключен между вписани в регистъра розопроизводители и розопреработватели.