Депутатите в Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) в Европейския парламент започват от днес парламентарния сезон с редица важни проектодоклади и становища.

За Фермер.БГ евродепутатът и член на Земеделската комисия Мария Габриел съобщи, че на първото си заседание депутатите ще обсъдят проектостановище относно Общия бюджет на ЕС за финансовата 2014 г. Ще бъде разгледан и проектодоклад за преходните разпоредби относно регламентите за преките плащания, развитието на селските райони, управлението и мониторинга на ОСП. Тема на политически дискусии в Еврипарламента ще бъде и проектодоклад относно поддържане на производството на мляко в планинските райони, необлагодетелстваните райони и най-отдалечените региони след изтичането на срока за млечните квоти, съобщи още Мария Габриел.

Депутатите ще разменят мнения и по въпроса за управление на разходите във връзка с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и във връзка със здравето на растенията и растителния репродуктивен материал.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!