Тютюнопроизводителите трябва да се впишат в публичен регистър на тютюнопроизводителите в Общинските служби „Земеделие”. 
 
От Областната земеделска дирекция в Кърджали припомнят, че според Закона за тютюна и тютюновите изделия всички тютюнопроизводители, които са сключили договори, се вписват ежегодно в срок до 31 март в публичен регистър на тютюнопроизводителите в Общинска служба „Земеделие”. За реколта 2016 г. тютюнопроизводителите се вписват в регистъра до 1 май 2016г. 
 
За вписване в регистъра тютюнопроизводителите представят:
 
1. Копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн;
 
2. Документ за правното основание за ползване на земеделски земи с площ над 5 дка.
 
3. Информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда тютюн с площ до 5 дка.
 
4. Копие от протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година
 
Информацията по т.4 не се подава за 2016г., както не се изисква от лица, които не са производители на тютюн през предходната година.