Българското земеделие си има своя Стратегия за цифровизация, приета от Министерския съвет още през 2019 г. С появата на Националния план за възстановяване и устойчивост през октомври 2020 г. бяха заложени едни 102 млн. лв. точно за цифровизация на фермерите. 

Орязаха парите за умни ушни марки

През февруари 2021 г. обаче тези европейски пари се стопиха на 23,8 млн. лв., което е с близо 76% по-малко от първоначалния замисъл. Колкото и да останат накрая, по-добрата новина конкретно за фермерите е, че в новата ОСП се готвят две интервенции за директни инвестиции в тази посока – „Инвестиции в дигитализация на земеделски стопанства“ и „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Но тъй като 2023 г, когато започва новият програмен период е далеч, пък и двете интервенции все още се обсъждат, нека се върнем на проекта за дигитализация на земеделието и по-точно за създаването на Електронна информационна система в земеделието. В отговор на депутатски въпрос земеделският министър хвърля повече яснота. Тази система ще включва следното:

Обща платформа за обединяване на всички модули и интегриране на съществуващи системи

•    достъп до географски данни, кадастрални имоти, защитени, територии, територии с ограничения, площи, допустими за подпомагане по директни плащания, постоянно затревени площи, споразумения за ползване по чл. 37 от ЗСПЗЗ; 
•    прием на информация от земеделските стопани – декларации и заявления по ЗСПЗЗ, анкетни карти и др.;
•    прием на информация за граници на обработваеми площи, отглеждани култури, автоматично попълване на необходимите данни в СЕУ на ДФЗ (подаване на заявления за подпомагане);
•    прием на информация за планирани и извършени мероприятия, свързани с продукти за растителна защита (ПРЗ) и хранене на почвата;
•    достъп до данни от Мрежа за комуникация от полеви и водни сензори;
•    достъп до данни от регистър на животните, идентификатор и вид на животните, животновъдни обекти, паспортни данни.

Модул за употребата на препарати за растителна защита и торове 

Идеята е да се дигитализират дневниците за тяхната употреба и да се въведат индикатори за контрол. Това ще даде възможност за стимулиране на земеделците да изпълняват ангажименти, свързани с околната среда и опазването на природните ресурси.

Модул за контрол на употребата на антимикробни ветеринарно-медицински препарати

Предвижда се събиране и обработване на данни за приложените количества в отделните ферми/стада/групи животни и отделни животни. Ще се вземат предвид видът и производственото направление с отчитане и контрол на карантинните срокове.

Модул за проследяване „От Фермата до трапезата“ от първичното производство до крайното потребление

Тук ще се използва уникален идентификационен код (QR код, баркод или др.), който да информира потребителите и да стимулира производството на качествена и достъпна храна.

Мрежа за комуникация от полеви сензори и сензори за дъжд 

Предвижда се изграждане на система от приемо-предавателни станции и сензори в земеделските площи. Целта е да се даде достъп до най-важната информация за конкретното място, което касае развитието на посевите. Тук се включва и разработване на модул за управление на данните за почвена влага, температура на въздуха и почвата и количество на валежите.

Модул за онлайн обучение

Платформата ще съдържа основна информация относно последните научни постижения в областта на растениевъдството и животновъдството. Ще осигури и бърза връзка между учените и фермерите за решаване на актуални проблеми.