През 2019 г. фермерите, кандидати по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ да получат компенсаторното си плащане. Това предлага проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г.
 
 
В проекта изрично се подчертава, че през 2019 г. земеделските стопани ще получат пълния размер на плащането си, когато приключи очертаването на границите. По този начин може да се осъществи приема на заявления през кампания 2019 г. и да се спази европейското законодателство, което е и причината за промени в наредбата.
 
Документът определя и размера на компенсационното плащане на хектар допустима площ по подмярка 13.2. Той е в размер на левовата равностойност на 30 евро.  След завършване на очертаването на границите, фермерите в районите, които остават допустими, получават пълния размер на плащанията по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ за Кампания 2019.
 
Разпоредби в европейския регламент (ЕС) № 1305/2013 предвиждат, че при изчисляване на плащанията, свързани с подпомагането, държавите членки приспадат сумата, необходима за изключване на двойно финансиране на практиките. 
 
Предложените изменения в проекта на наредба се въвеждат резултати от промените в прилагането на тези практики и се определя размер на фиксирана средна сума за избягване на двойно финансиране по отношение на всички заинтересовани бенефициери, които извършват земеделска дейност върху обработваеми земи в защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Със създаването на тази разпоредба се създава яснота по отношение на размера на плащанията по заявления, подадени след 01.01.2018 г. В тази насока е от значение да се отбележи, че същата касае плащания, които към настоящия момент не са извършени. 
 
Средната фиксирана сума, която се приспадат от размера на подпомагане за обработваемите земи, е представена и одобрена от Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и е част от предложеното пето изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
 
Припомняме, че подпомагането по мярка 13 се извършва в две направления (подмерки):
13.1 "Компенсационни плащания в планински райони";
13.2 "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни
ограничения".
 
Чрез мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" се подпомагат подмерките, които допринасят за постигане на следните цели:
1. поддържане на земеделската дейност в необлагодетелстваните райони и предотвратяване на
изоставянето на земеделските земи;
2. противодействие на обезлюдяването на необлагодетелстваните райони;
3. поддържане на ландшафта и биологичното разнообразие;
4. рационално използване, съхранение и устойчиво управление на земята и другите природни ресурси.