Съществуващите в ЕС тавани за директните плащания на площ, които може да получи едно стопанство, са довели до удържане на субсидии за близо 16 млн. евро за период от две години.
 
 
Данните за прилагането на европейските разпоредби в това направление са представени в писмен отговор на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от депутатите проф. Светла Бъчварова и Даниел Йорданов.
 
Европейски регламентзадължава държавите членки да прилагат намаление на плащанията в размер на поне 5% за суми над 150 хил. евро, като преди това може да се извадят свързаните със селскостопанската дейност заплати, припомня отговорът.
 
„Съгласно взетите национални решения през 2014 г., България прилага едновременно и намаление на плащанията над 150 хил. евро и схема за преразпределително плащане с бюджет над 5% от общия пакет за директни плащания. Освен това беше взето решение да се прилага диференцирано намаление на плащанията: 5% за сумите над 150 хил. евро и 100% за сумите над 300 хил. евро. България се възползва и от възможността за приспадане на свързаните със селскостопанската дейност заплати“, обяснява земеделският министър.
 
България е спазила изискването да уведоми ЕК за очакваните резултати от намаленията за годините от 2015 до 2019 г.
Румен Порожанов цитира сумите, които страната е нотифицирала към 1 август 2014 г.:
Източник: МЗХГ
 
Икономисаните средства се предоставят под формата на подпомагане от ЕС за мерки по програмите за развитие на селските райони, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
„България може да преразгледа на годишна основа нотифицирания размер за намаляване на плащанията при условие, че това не води до намаляване на сумите, които са на разположение за развитие на селските райони“, обяснява министърът.
 
По данни от Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ) актуални към 5 юни тази година, размерът на удържаните суми от прилагане на таван на плащанията по схемата за единно плащане на площ СЕПП за кампании 2015 и 2016 са:
Източник: МЗХГ
 
Данни за миналата година не са предоставени, тъй като по Кампания 2017 все още продължават оторизациите по СЕПП и няма окончателен размер на удържаните суми от намаление на плащанията.