„По кампанията за ДП с тютюн в момента са заявени 6082 хектара, а към миналата година са заявени 8167 хектара. Тоест тук се екстраполира намалението и в броя договори и в броя регистрирани стопани.“ Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на петъчния парламентарен контрол в отговор на въпрос свързан с проблемите пред регистрацията на тютюнопроизводителите. 
 
Вписването в Регистъра на тютюнопроизводителите на данни от сключените договори и имотите, на които се отглежда тютюн, започна от 22 април 2016 г. Изкупуването на суров тютюн за реколта 2016 г. ще се извършва от лица, които са сключили договори за изкупуване на тютюн до 5 юли 2016г. Десислава Танева обобщи какво сочи статистиката след промяната в закона.
 
„По данни, предоставени от лицата, получили разрешение за промишлена подготовка на тютюн, тютюнопроизводителите произвели и предали тютюн за 2015 г са 16 хил 782 броя. По програма за реколта 2016 г на точно тези фирми, които са с издадено разрешение за промишлена подготовка на тютюн  посочва 14 хил 579 броя договори, предвидени за сключване през тази година, което значи, че по принцип има едно значително намаление на очакваното производство спрямо предходната година, защото близо с 15 % са по-малко сключените брой договори. По данни от регистъра на тютюнопроизводителите към 24 юни, 3808 броя тютюнопроизводители са се  вписали. В сравнение с данните за броя на  тютюнопроизводителите, които са продали тютюн на основание на сключен договор за реколта 2015, броят на вписаните производители в момента е значително по-нисък. Това се дължи и на други промени, които направихме и по отношение на вписването на правно основание като критерий за допустимост за плащането на преходната национална помощ за тютюн, тъй като там отпадна вписването на тези площи, които са с 1 дка. Там също имаме намаление. Очакваме списъкът да бъде допълнен до 5 юли.“
 
„В момента на значителен брой земеделски производители, които са искали регистрация, се извършва корекция по предварителна регистрация. Не са допускани регистрации, също така, при които площта по сключения договор, не покрива площта на заявените имоти, като тук целта е да не се регистрират кухи договори. На практика кухите договори са един от проблемите, които създадоха хаос в пазара и несигурност в изкупните кампании. Докладвани са и технически грешки по отношение на проблеми, свързани с поземлените имоти, относно номерата на имоти на кадастрални карти. Освен това, няма как да не кажем, че липсва търговски интерес към сключване на договори за производство на тютюн. След тези промени, тази дейност, ще се счита незаконосъобразно, след приключване на срока на регистрацията. По кампанията за ДП с тютюн в момента са заявени 6082 хектара, а към миналата година са заявени 8167 хектара. Тоест тук се екстраполира намалението и в броя договори и в броя регистрирани стопани.“, заключи министър Танева.