На 19 август се отваря приемът по подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“. Заявленията ще се приемат до 21 септември в общинските служби по земеделие, съобщават от ДФЗ.

ДФЗ: Приемът по подмярка COVID 1 започва на 19 август

Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лв. и обхваща всички направления в областта на растениевъдството и „Животновъдство“ (свине и птици), които не са включени в подмярка COVID 1. 

Допустими за финансиране по COVID 2 са кандидатствалите за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици, могат да кандидатстват по подмярката, в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ и/или схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“.

Финансовата помощ се предоставя за лице, заето в стопанство, и се изплаща под формата на еднократна сума в размер на:

•    30 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи селскостопански култури;
•    245 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи свине;
•    430 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи птици.

Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности, но не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

Условията за предоставяне на помощите и документите за кандидатстване по подмярката са разписани в публикуваната в Държавен вестник, бр. 70 от 7.08.2020 г. Наредба № 2 от 5 август 2020 г. 

След приема на заявления за подпомагане ДФЗ извършва административни проверки на представените документи от кандидатите. Съгласно индикативния график плащанията по подмярка COVID 2 ще са в периода 10 – 20 ноември 2020 г.