Всяка от страните-членки на ЕС ще може да определи по-нисък таван на директните плащания за едно стопанство в границите между 60 000 и 100 000 евро.
 
 
Европейският комисар по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви това по време на 55-ия Национален селскостопански панаир в Португалия. Според него, Европейската комисия е успяла да постави разумно начало на преговорите за новия бюджет на ЕС в Многогодишната финансова рамка. 
 
Хоган припомни, че за Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2021-2027 г. се предвиждат 365 млрд. евро. Сумата е средно с 5% по-ниска от досегашната, вследствие на Brexit и допълнителните разходи за отбраната и за политиката към миграцията.
 
Обсъждането на бюджета на ЕС и в частност на ОСП вече е в Европейския парламент и в дневния ред в Съвета на ЕС, а от държавите членки се очаква да приемат увеличаване на националните им вноски, като компенсация на Brexit и допълнителните разходи.
 
„Предложението на Комисията ще доведе до намаляване на общия бюджет на ОСП с около 5%, като директните плащания на земеделските стопани ще бъдат съкратени с по-малко от 4%“, отбеляза комисарят.
 
По думите му, директните плащания ще останат основна част от политиката, тъй като доходите на земеделските стопани трябва да бъдат подкрепяни, за да се гарантира продоволствената сигурност на гражданите, като се насърчава интелигентният и устойчив селскостопански сектор.
 
 
Хоган се спря специално върху действията, предвидени за по-справедливо разпределение на директните плащания. Едното от тях е задължителното им ограничаване. 
 
„Държавите членки ще имат възможност да определят по-нисък таван между 60 000 и 100 000 евро. Между тези две числа ще се прилага система за постепенно намаляване“, отбеляза комисарят, като уточни, че икономисаните средства ще бъдат преразпределени вътре във всяка от страните.
 
 
Освен това, държавите членки  ще могат да предложат на дребните земеделски производители субсидии във вид на еднократна сума, вместо ежегодно плащане. Според Хоган, това е много по-опростена административна процедура в сравнение с подаването на годишни заявления.
 
„Като отчитаме бюджетната ситуация и отговаряме на очакванията на нашите граждани, ние следваме обещанието си за модернизиране и опростяване на политиката“, коментира европейският комисар.
 
Вече е добре известно предложението всяка държава-членка да изготвя свой Стратегически план за ОСП. Според Хоган, това ще бъде „интегрирана пътна карта за политиката, която ще обяснява как ще се постигнат договорените цели и договорените резултати“.
 
30% от финансирането за развитие на селските райони ще бъдат посветени на мерки, свързани с околната среда, климата и биоразнообразието – например за агроекологични и климатични мерки, компенсационни плащания, свързани с териториите, обхванати от Натура 2000, Рамковата директива за водите и екологични ангажименти.
 
Страните-членки ще имат възможност да прехвърлят допълнително 15% от първия към втория стълб за разходи за климата и околната среда, без да е необходимо национално съфинансиране.
 
Държавите ще заделят най-малко 2% от своите национални средства специално за подпомагане на младите фермери, които навлизат в професията. Максималният размер на помощта за такива стопани и стартиращи фирми в селските райони ще се увеличи до 100 000 евро.