Европейската комисия (ЕК) прие нови правила, които за пръв път изрично дават възможност спътникови данни от космоса да заместят физическите проверки на място по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Новите правила влязоха в сила на 22 май тази година.
 
 
„Те ще позволят данни от европейските спътници "Сантинел" по програмата „Коперник“ и други данни от наблюдението на Земята да бъдат използвани като доказателство при проверката за изпълнение на изискванията към земеделските производители в рамките на ОСП за плащанията на площ“, отбелязва съобщение на ЕК. 
 
За първи път са одобрени като приемливи и други нови технологични форми на доказателства, като например снимки с географски означения, информация от заснемане с дронове и в комбинация със съответната документацията от земеделските производители.
Целта на промените е да се намали броят на физическите проверки в стопанствата. 
 
„Посещенията на полето ще бъдат необходими, само когато цифровите доказателства не са достатъчни за проверката на съответствието“, подчертава ЕК.
 
„Тази нова спътникова технология значително ще намали броя на инспекциите на място, като премахне атмосферата на страх, която предизвиква значителен стрес за земеделските стопани. Това ще бъде от полза и за публичните администрации, като ще се намалят разходите за администриране на контрола и проверките. По този начин тази технология носи ползи за земеделските стопани и за администрациите“, коментира европейският комисар по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган.
 
Съгласно действащите правила на ОСП, от държавите-членки на ЕС се изисква да извършват редица проверки на земеделските стопанства като част от интегрираната система за администриране и контрол. Тя гарантира, че всички плащания за фермерите от бюджета на ОСП се извършват правилно. 
 
Спътникова снимка на Тулуза, Франция, показва площите, заети от два вида култури: слънчоглед - в оранжево,
и царевица - в жълто. Източник: Copernicus Sentinel data (2015)/ESA/University of Louvain/CESBIO
 
Новите правила позволяват на онези държави-членки, които желаят това, да заменят или да допълнят проверките на място с автоматизиран и облекчен контрол. Няколко страни-членки вече посочиха намерението си незабавно да започнат да използват нови технологии като географски маркирани снимки.
 
Страните ще имат свободата да избират дали да прилагат новия подход за мониторинг. Те ще разполагат с гъвкавост по отношение на това дали да я прилагат към специфични схеми за помощ, като схемата за директните плащания на земеделските стопани или мерките за подпомагане на развитието на селските райони или комбинации от двете. Те също така ще могат постепенно да разширят района, обхванат от мониторинга, през първите две години от прилагането му. 
 
Допълнителните ползи за националните администрации включват по-интегриран комуникационен процес с фермерите, намалена административна тежест в резултат на по-малко проверки на място и гъвкав процес на кандидатстване.
 
Значителни ползи ще има и за земеделските стопани. Ще стане възможно  фермерите да се информират, че трябва да извършват определени дейности – например, косене на трева преди определена дата. Това ще гарантира, че земеделските стопани ще могат да изпълняват своите екологични и други задължения и така да избегнат санкции за неспазване на правилата на ОСП. 
 
Намаляването на броя на проверките на място значително ще съкрати времето, прекарано от земеделските стопани с инспектори на полето. Документацията може да бъде намалена и чрез подобрената автоматизация при описването на дейности.