На 28-ми март 2014 г. в гр. София се проведе откриваща конференция по проект „Подобряване на условията на труд в „Сибола 2000” ООД“. На гостите на откриваща конференция беше предоставена информация относно оперативната програма и проекта.
Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целите на проекта включват:

Обща цел: подобряване условията на труд в “Сибола 2000” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

Специфични цели:
Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в “Сибола 2000” ООД и повишаване ефективността на труда, чрез намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания;

Повишаване на ефективността на производството и ефективността на труда в “Сибола 2000” ООД, чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси на предприятието.


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!