Фермер.БГ получи отговор от страна на Министерство на земеделието и храните във връзка с обнародваните в ДВ промени от 5 август 2016 г. относно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Едно от най-големите притеснения на фермерите бе, че предвид на новите правила, те ще бъдат санкционирани, заради поетите вече ангажименти по мерките 214, 11 и 10 от ПРСР. 
 
За подпомагане по всички схемите и мерки на площ могат да кандидатстват земеделски стопани, които ползват земеделска земя и/или отглеждат животни, като заявените площи трябва да се владеят или държат от техните ползватели към 31 май на годината, през която се подава заявление за подпомагане.
 
Министерство на земеделието и храните обясни, че действащата нормативната база за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013, мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 предвижда изпълнение на дейностите върху едни и същи площи за целия период на ангажимента, като е уредена възможност за намаляване на площите до 10 %. При неспазване на това изискване ангажиментът може да се прекрати, като се изисква възстановяване на получените средства в зависимост от годината на прекратяване.