Промени в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. предвиждат нова мярка „Събиране на реколтата на зелено“. Тя ще се прилага от 2020 г. само в случай на кризисна пазарна ситуация, която води до дисбаланс в търсенето и предлагането на суровина в сектора. Подобна мярка искат и фермерите в сектор “Овощарство”, научи Агри.БГ.

Какво мислят фермерите за Закона за браншовите организации?

По време на представянето на втория SWOT анализ за околната среда и климата в Пловдив, фермери от всички браншове взеха участие. Особено активни бяха производителите в сектор “Овощарство” и “Малинопроизводство”. Те представиха редица предложения за прилагане на екологични и добри земеделски практики при трайните насаждения в новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.

“Особено полезна ще бъде програма за овощарството, по подобие на програмата за лозята за „събиране на реколтата на зелено”. Ако това бъде осъществено и в нашия сектор, при екстремни метеорологични или пазарни условия, производителите ще бъдат компенсирани. А това от своя страна ще гарантира по-голям сигурност на сектора”, коментира Божидар Петков, председател на Българска асоциация на малинопроизводителите и биоягодоплодните (БАМ-Я).

Новата ОСП: Размисли и страсти сред фермерите

Сред предложенията на БАМ-Я, Съюза на дунавските овощари и Добруджански овощарски съюз бяха и мерки, свързани с опазването на околната среда, предотвратяване на почвената, водна и ветрова ерозия, както и повишаване на почвеното плодородие при трайните насаждения.

Браншовите структури предложиха ефективни мерки за прилагане на добри земеделски практики и интегрирано управление на вредителите, без използване на химични средства за борба с неприятелите по растенията. 

“Предлагаме и да се запазят част от мероприятията от мярка 10 “Агроекология и климат”. В това число за биоземеделие е особено важно направлението за контрол на почвената ерозия”, коментираха още браншовиците и допълниха:

“Според нас ще бъде полезно и ако се добавят мероприятия и средства за механизирано раздробяване на клони и дървесни отпадъци от резитбата на овощните култури. Това се прави с цел мулчиране на вътрередовото и подкоронно пространство. Всичко това помага за борбата с плевелите, увеличава активната биомаса на хумусното съдържание, задържа влагата, подобрява аерацията, контролира водната ерозия”, добави от трите структури.

Сред предложенията им е и след 2020 г. да се подпомагат всички овощни градини с изградена система за капково напояване.

“Предлагаме в новата ОСП да се подпомага изграждането на защитни пояси около овощните насаждения, с цел предотвратяване на ветровата ерозия. Освен това да се направи и буферна зона за био овощни градини”, споделят още от двата овощарски съюза и от БАМ-Я.

Като добри земеделски практики, фермерите посочиха използване на продукти за нехимически контрол на вредителите, торене и защита от неблагоприятните абиотични условия и използване на биоагенти.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.