След дискусии със сектора, неправителствени организации и фермери вече официално е публикуван текстът за изменението на Наредба 11. Ето какви са най-важните промени по Наредбата:
 
Организацията на производители и група производители на плодове и зеленчуци може да бъде призната за реализация на един или повече видове продукти, произведени от нейните членове, включително за продукти, предназначени за преработка. Организациите на производители се признават за продукт или продукти, предназначени само за преработка, когато представят доказателства, че тези продукти се доставят за преработка, чрез система от договори за доставка или по друг начин
 
Относно групите производители на плодове и зеленчуци, те могат да искат не повече от два пъти годишно изменения на одобрените планове и инвестиционни програми по отношение на одобрените разходи и дейности през текущата година, ако предложените изменения съответстват на одобрените цели, икономически и финансови показатели и продължителност на плана. Неизпълнението на разходите за текущата година не може да бъде повече от 25 на сто от първоначално одобрения размер, при условие че са спазени общите цели на плана за признаване. Групите производители подават в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ заявление за измененията, като прилагат документите по ал. 2, т. 3. Когато измененията на одобрените планове и инвестиционни програми през текущата година не се отнасят до размера, вида и периода на изпълнение на одобрените разходи и дейности, групите производители на плодове и зеленчуци уведомяват писмено Държавен фонд „Земеделие“ за тях. 
 
Създава се нов член, относно, в който се казва, че Държавен фонд „Земеделие“ изпраща на групата производители заповедта в срок до 10 работни дни от нейното издаване. В срок до 10 работни дни от получаване на заповедта законният или изрично упълномощен представител на групата производители е длъжен да се яви в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ за подписване на допълнително споразумение към договора. Когато групата производители не подпише допълнително споразумение в посочения срок и не е информирала преди изтичането му Държавен фонд „Земеделие“ за обективната невъзможност за неговото подписване, одобрените планове и инвестиционни програми не се изменят.
 
Друга важна промяна е, че признатите организации на производители на плодове и зеленчуци и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци могат да възлагат с договор извършването на една или повече дейности, за които са признати, на външни изпълнители, включително на един или повече от своите членове или на свои дъщерни дружества. В тези случаи признатите организации на производители на плодове и зеленчуци и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци са длъжни да упражняват контрол и отговарят за изпълнението на делегираните дейности съгласно изискванията на Регламент № 543/2011.
 
Когато при проверка по ал. 3 се установи, че групата производители на плодове и зеленчуци не отговаря на изисквания по чл. 6 или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци не отговаря на изисквания по чл. 8 и несъответствията не бъдат отстранени в 6-месечен срок, както и когато групата производители оттегли подадения план за признаване, тяхното признаване се отменя със заповед на министъра на земеделието и храните. В тези случаи групата производители или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци се заличава от базата данни по чл. 14, ал. 3, а издаденото удостоверение на асоциацията на организации на производители по чл. 14, ал. 1 се обезсилва.
 
Създава се нов член за организациите на производители на плодове и зеленчуци, които са създали оперативни фондове, могат да включат в оперативните си програми и искане за национална помощ за тяхното допълване в размер до 80 на сто от набраните от членовете средства, но не повече от 25 на сто от годишната стойност на реализираната на пазара от организацията продукция и левовата равностойност на 1 500 000 евро. 
 
Друго новост в наредбата е, че Оперативната програма на организацията на производители на плодове и зеленчуци задължително включва две или повече екологични дейности или поне 10 на сто от разходите по нея са за екологични дейности, които са допустими съгласно одобрената от Европейската комисия Национална рамка за екологични дейности. Изискването не се прилага за организации на производители на плодове и зеленчуци, когато 80 на сто от техните членове изпълняват поне едно агроекологично задължение по Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) или по Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) 
 
Създава се нов член относно организацията на производители на плодове и зеленчуци включва в оперативната програма за периода на нейното изпълнение информацията по приложение № 7 и прилага към нея документи за първия годишен период от нейното изпълнение съгласно приложение № 10б. Прогнозата за дейностите, включени в оперативната програма трябва да обхваща период не по-малко от 5 години, а в случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи – 10-годишен период, като заложените инвестиции се реализират най-късно през петата година.
 
Подадената оперативна програма се оценява съгласно приложение № 10 по икономическите и финансовите показатели, посочени в чл. 7а, ал. 2. Оперативната програма трябва да показва икономическа жизнеспособност на стопанството и нейното изпълнение да води до значително подобряване на цялостната му дейност чрез постигане на една или повече цели по чл. 7, ал. 4.“
 
Включените в оперативната програма разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии, извършени както в процеса на нейната подготовка, така и по време на нейното изпълнение, не могат да превишават:
 
1. 10 на сто от допустимите разходи и левовата равностойност на 100 000 евро;
2. действително платените разходи, доказани със съответните документи.
 
Разходите, свързани с изпълнението на оперативните фондове и опера­тивните програми, включват:
 
1. разходи за възнаграждения за персонал;
2. разходи за оценка и мониторинг;
3. разходи, свързани със счетоводството и управление на отчетността.
 
Разходите, свързани със закупуването на незастроени и застроени земи, не трябва да надхвърлят:
 
1. данъчната им оценка към датата на придобиване или към датата на подаване или изменение на оперативната програма в зависимост от това, коя от двете оценки е с по-ниска стойност;
2. 10 на сто от общите допустими разходи на цялата оперативна програма.
 
Разходите за прилагане на мерки за предотвратяване и управление на кризи по чл. 20, ал. 2 не трябва да надхвърлят 0,5 на сто от стойността на реализираната на пазара продукция, изчислена съгласно чл. 18, но не повече от една трета от разходите по оперативната програма.
 
За допустими разходи, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 10 000 евро или са част от доставки или услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 10 000 евро, предложени от един доставчик, организацията на производители на плодове и зеленчуци трябва да предостави най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал. Не се изисква представяне на съпоставими оферти при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии.
 
Когато в случаите по ал. 1 са определени референтни цени или разходите са за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание, се предоставя една независима оферта в оригинал с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи. При съпоставяне на референтните цени с тези на оферента Разплащателната агенция одобрява по-малката от двете стойности. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители. Списък с разходите, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на Държавен фонд „Земеделие“.
 
Офертите по ал. 1 и 2 трябва да съдържат фирмата на търговеца, срока на валидност, датата на издаване, цената без ДДС, с посочване на нейния размер, подпис и печат на оферента. В случаите на доставка на машини и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат вид, марка, модел, капацитет, мощност и други специфични технически данни. Организацията на производители на плодове и зеленчуци представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители.
 
Оферентите в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
 
Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
 
Оферентите на посадъчен материал трябва да имат издадено разрешително за производство и заготовка на посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като търговец на посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал.“
 
За получаване на подпомагане организациите на производители на плодове и зеленчуци подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на регистрация заявление за плащане по образец, одобрен от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. Разплащателната агенция изплаща помощта до четири месеца след получаване на заявление за плащане.
 
Към заявленията по ал. 1 се прилагат документите съгласно приложение № 10а и декларация, която включва:
 
1. стойността на предлаганата на пазара продукция за годината, предшестваща периода, за който се иска подпомагане;
2. изявление, че организацията на производители спазва и ще продължи да спазва изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент № 543/2011;
3. изявление, че организацията на производители не е ползвала европейско или национално финансиране за дейностите, изпълнявани по оперативната програма през предходната година;
4. изявление, че организацията на производители в продължение на 5 години няма да отчуждава, да отдава под аренда или наем или да преотстъпва безвъзмездно обектите на инвестициите на лица, които не са нейни членове.
 
При подаване на заявлението за плащане по ал. 1 организацията на производители осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява верността на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.
 
В случай на нередовност на документите по ал. 3 или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти Разплащателната агенция уведомява писмено организацията на производители, която в срок до 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, които не са посочени в приложение № 10а.
 
Със заявлението по ал. 1 организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да искат допълване на помощта по чл. 68 от Регламент № 543/2011 с национално подпомагане по чл. 19, ал. 3. Разплащателната агенция разпределя пропорционално средствата, налични по бюджета на ДФ „Земеделие“, определени за национално съфинансиране за съответната година, между всички одобрени за тази година оперативни програми.
 
По време на изпълнение на оперативните програми организациите на производители могат да заявят едно междинно плащане и едно окончателно плащане. Заявление за междинно плащане се подава само ако е заложено в оперативната програма и е предвидено в договора след извършване на разходите. Крайният срок за подаване на заявления за междинно и/или окончателно плащане е до три месеца след края на отчетния период, през който са извършени разходите съгласно договора, но не по-късно от 15 февруари за окончателно плащане. Заявления за междинно и окончателно плащане, подадени след крайния срок, не се приемат.“
 
 
В срок до три месеца от подаване на заявлението за плащане по чл. 23, ал. 1 Разплащателната агенция:
 
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и другите обстоятелства, свързани с него;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи; проверката на място се извършва в присъствието на представител или служител на организацията на производители; след приключване на проверката на място служителят на Разплащателната агенция изготвя и представя за подпис на представителя или служителя на организацията на производители протокол с резултатите от проверката, който може да впише в протокола обяснения и възражения по направените констатации; когато при проверката на място са открити нередности, Разплащателната агенция уведомява организацията на производители, като й изпраща копие от протокола.
 
Срокът по ал. 1 се удължава:
 
1. в случаите по чл. 23, ал. 4;
2. когато по заявлението за плащане е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговор;
3. със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция, когато са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за наличие на нередности;
4. с един месец при провеждане на контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255/18 от 28.08.2014 г.).
 
Разплащателната агенция отказва част или цялото плащане, когато:
 
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявени данни и/или посочени факти;
2. установи несъответствие на извършените дейности с целите, дейностите и изискванията на оперативната програма;
3. организацията на производители не отстрани нередовностите, непълнотите и неяснотите в срока по чл. 23, ал. 4.
 
Междинно плащане се изплаща за одобрена обособена част от инвестиция.
 
- Когато организацията на производители не изпълнява свои нормативни или договорни задължения, Разплащателната агенция може да иска връщането на вече изплатени суми по оперативната програма заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати сключения с организацията договор.
 
- В случаите по ал. 1 Разплащателната агенция определя размера на дължимата сума, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението зависи от неговите последици за дейността на организацията на производители като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците, или от времето за отстраняване на тези последици.
 
- Разплащателната агенция може да иска връщането на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях и когато:
 
1. организацията на производители е представила декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създала условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на подпомагането по оперативната програма;
2. организацията на производители е получила или е одобрена за получаване на друга публична финансова помощ за дейностите, финансирани по оперативната програма;
3. организацията на производители е променила предмета на подпомаганата инвестиция.
 
Целият текст на Наредба 11 вижте тук: