Влизат в сила обсъжданите през март тази година промени в Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми.
 
 
Измененията са публикувани в „Държавен вестник“ днес, 10 май. Едно от тях дава право на проверяващите служители на земеделското министерството да имат достъп до помещенията, счетоводната, търговската и техническата документация и до стопанствата на членовете на организациите на производители, групите производители и асоциациите на организации на производители. 
 
Наредбата включва и допълнителни изисквания към начина, по който се изчислява стойността на предлаганата на пазара продукция
 
Организациите на производители получават право да променят своите оперативни програми не само веднъж, както беше досега, а два пъти годишно. Според промените при извънредни събития, заради които одобрена инвестиция не може да се изпълни, програмата може да бъде променена веднъж годишно след 30 септември.
 

Презасаждането на десертни лозя става допустим разход

 
В списъка на допустимите за подпомагане разходи по програмите се включват разходите за създаване или презасаждане на трайни насаждения, включително и трайни насаждения от десертни лозя и разходите за изграждане, реконструкция и оборудване на оранжерии.
 
 
В няколко приложения към наредбата има нови тарифи, свързани с подпомагането на производителите на плодове и зеленчуци. Те са основно в три приложения. Едното съдържа списък на зеленчукови и овощни култури за изтегляне на пазара и максимален размер на подпомагането за изтеглени от пазара продукти съгласно член 45, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на ЕК.
 
Друго приложение разписва транспортните разходи съгласно мерките за безплатно разпространение съгласно член 16, параграф 1 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на ЕК. Разписани са и разходите за сортиране и опаковане, посочени в член 17 от параграф 1 на същия европейски регламент.

Документът променя и Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техните асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.

Въвежда се изискването първите изкупвачи да декларират всеки месец пред земеделското министерство изкупените количества не само краве мляко, но също така овчето, козето и биволското мляко, както и цените, по които го плащат на фермерите.