Промени в условията за прилагане на режима за подпомагане на организации на производители на плодове и зеленчуци бяха обсъдени от Комитета по обща организация на пазара на селскостопански продукти. Това се случи на 12 декември в Брюксел, пише Областна дирекция „Земеделие“ - Кюстендил в свой бюлетин.
 
 
На базата на измененията в Регламент (ЕС) № 1308/2013, предвидени в предложението „Омнибус“, се правят промени и в Делегиран регламент (ЕС) № 2017/891 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/892
 
Въвеждат се разпоредби относно условията за предоставяне на национална финансова помощ на ОП в ДЧ с ниска степен на организираност, в размер до 10% от търгуваната от тях продукция. Отменя се и процедурата за нейното възстановяване от Съюза. 
 
[news]
Определя се реда на прилагане на новите допустими за подпомагане мерки за обучение между организациите на производители. Поясняват се разпоредбите относно допустимостта за подпомагане на дейности, свързани с промоция и информираност. Предвижда се опростяване на изискванията относно годишните доклади за ГП, ОП и АОП. 
 
Измененията ще влязат в сила през януари 2018 г.