МЗХ стартира предприемането на редица инициативи и мерки, имащи за цел от една страна да повишат търсенето на сурово мляко чрез стимулиране употребата му при производството на млечни продукти, а от друга - да засилят търсенето на пазара и потребителския интерес към различните видове млечни продукти, включително и посредством по-нататъшно усъвършенстване на законодателството за т.нар. "имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко“. 
 
Европейското законодателство дефинира „млечните продукти“ като продукти, получени изключително от мляко, с разбирането, че могат да се добавят вещества, необходими за тяхното производство, при условие че тези вещества не се използват за замяна, цялостна или частична, на която и да е млечна съставка. С оглед на това, имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, не са млечни продукти (тъй като в състава им има добавена немлечна съставка) и не могат да бъдат етикетирани и предлагани на пазара като такива.
 
С проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 1 за хигиената на храните ще се въведат определени нормативни изисквания към производството на посочените продукти. 
 
Д-р Цветан Димитров, заместник-минисър на земеделието и храните, предлага да се създаде нов член в Наредба № 1, засягащ производителите на мляко и млечни продукти:
 
- Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, не могат да произвеждат, разфасоват и преопаковат имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, в един и същи обект, регистриран по Закона за храните.
 
След обнародването й в ДВ, в четири месечен срок от влизане в сила на наредбата, производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, привеждат дейността си в съответствие с по-горе изложените изискванията.
 
 
Нововъвеждано изискване, което също към момента го няма в действащата наредба, е, че тези продукти имитиращите ще трябва да бъдат предлагани единствено предварително опаковани. Също така се правят и промени в определението за това какво е имитиращ продукт, като смисълът на определението, което и в момента съществува в наредбата се запазва, но то е прецизирано от гледна точка на яснота. Основната промяна е, че в момента за имитиращите продукти се казва, че те са аналог на млечните продукти, които са изброени в наредбата, сега терминът, който се използва, е продукти, които наподобяват.
 
 
Предвидено е в допълнителните разпоредби да има и преходен период за съобразяване с изискванията на наредбата, като този преходен период е свързан преди всичко с новите изисквания за етикетирането, процентното съдържание, списъка на съставките, изписването на имитиращия продукт, големината на шрифтовете. За тези промени се предвижда тримесечен гратисен период, а на онези, които са в търговската мрежа, ще се поставя допълнителен знак или щемпел или стикер, така както подобно изискване има в тази наредба при някои от предишните изменения.
 
 

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните, публикувано на 28.06.2016 г.