Преди време писахме за проектонаредба, която заложи на това да се справи с хаоса при идентификацията на земеделските земи, чрез допълнение на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). 
 
 
Общественото обсъждане на Наредбата, уреждаща условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) приключи. 
 
Активно участие в общественото обсъждане взе Националната био асоциация, чийто председател е Слави Трифонов. Асоциацията отправи 7 предложения за промяна в проектозакона, но нито едно от тях не бе одобрено. 
 
 
Проектонаредбата предлага създаването на текстове, с които се дефинират основните характеристики на физическия блок – граници, начин на трайно ползване и уникален идентификатор.
 
Ето кои са предложенията на асоциацията и мотивите за отказ на експертите от ресорното министерство.
 
Първото предложение на новата асоциация е за дефиниране на основните характеристики на физическия блок и неговите граници по налични трайни типографски елементи като граници между земеделски и неземеделски земи и граници между различни видове неземеделски площи, вкл. гори, захрастени територии, водни обекти, канали, застроени площи, пътища (полски и с постоянна настилка),огради и др.; елементи на ландшафта, вкл. синори, редици дървета, дерета и др.
 
Отговорът на министерството е следният:
 
„В предложения проект на акт се създават текстове, с които се дефинират основните характеристики на физическия блок (чл. 13) – граници, начин на трайно ползване и уникален идентификатор. Всички бележки, хипотези и коментари на Националната Био Асоциация са посветени на начин на трайно ползване (НТП) на кадастрални имоти (от КВС и Кадастрална карта), което са абсолютно различни понятия. В обхвата на действие и приложното поле на Наредба № 105/2006 не попада горната категория имоти“.
 
 
Второто предложение на асоциацията е продиктувано от притеснението, че в случай на обнародване на ал. 4 и ал. 5 от параграф 6 на проектонаредбата, при една част от земеделските стопани, ще е налице разминаване на НТП и културата, която са заявили.
 
„Съответствието между НТП на имота и заявената култура не е обект на контрол или условие за допустимост по дадена схема за подпомагане. В чл. 13 не се вменяват нови задължения на земеделските стопани да променят НТП-то на имотите си и не се предвижда контрол в тази посока. В НИД на Наредба № 105/2006 не са предложени съществени промени, основните текстове съществуват от 2006г. С настоящото изменение детайлно се разписват основните характеристики на физическия блок с цел публичност и прозрачност“, е отговорът на ресорното министерство.
 
Според асоциацията земеделските стопани ще бъдат финансово натоварени постоянно да сменят НТП на всеки имот, при смяна на културата, която отглеждат.
 
„Предвидените изменения няма да доведат и до допълнителни финансови разходи за земеделските стопани, тъй като в НИД на Наредба № 105/2006 не се въвеждат нови изисквания към земеделските стопани и съответно нови проверки за тях“, е отговорът на МЗХГ по притеснението на биоасоциацията.
 
 
Според асоциацията е налице съществен риск, като се създава нестабилност, при която липсва нормативна устойчивост на вече сключените договори за аренда/наем. Заедно с това от биопроизводителите смятат, че наредбата ще доведе до неравнопоставеност на бенефициентите, участващи по схемите и мерки прилагани от ДФ „Земеделие".
 
„Измененията, които се отнасят до НТП на физическия блок са общо приложими и не водят до дискриминация или неравнопоставеност на кандидатите по схемите и мерките на площ.
 
Съгласно чл. 20, ал.2 от ЗНА на задължителна предварителна оценка на въздействие подлежат проектите на закони, кодекси и подзаконови нормативни актове на Министерски съвет. Видно е ,че НИД на Наредба № 2015/2006 не попада в горната категория“, е отговорът на аграрното ведомството.