Стратегията на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2030 г. постепенно ще премахне субсидиите, вредни за природата до край на този период. Това стана ясно от публикуваните от Европейската комисия въпроси и отговори, касаещи Стратегията.

ЕК прие „От фермата до трапезата“: 20% по-малко торове, 50% по-малко пестициди

В комбинация с другата стратегия на ЕС - „От фермата до трапезата“това ще спомогне за прехода към устойчива продоволствена система в обединението.

По отношение на земеделските земи, двата документа съдържат ангажименти да се прекрати намаляването на опрашителите. Комисията предлага 10 % от земеделската земя да се състои от многообразни особености на ландшафта, например живи плетове или ивици с цветя, а до 2030 г. въздействието на селскостопанския сектор върху околната среда следва да намалее значително.

Напредъкът към целта ще бъде предмет на постоянен преглед и при необходимост на корекция, за да се смекчи прекомерното въздействие върху биологичното разнообразие, продоволствената сигурност и конкурентоспособността на замеделските стопани.

Също до 2030 г. една четвърт от земеделската земя следва да е обработвана с биологично земеделие, а използването на пестициди и рискът от тях да бъдат намалени с 50 %, както и използването на по-опасните пестициди.

Стратегията предвижда ангажимент за възстановяване на деградираните почви, актуализация на Тематичната стратегия на ЕС за почвите и постигане на ангажименти за неутралност по отношение на деградацията на земите. Планът за действие за нулево замърсяване на въздуха, водата и почвите, който трябва да бъде приет от Комисията през 2021 г., ще бъде насочен към предотвратяване на замърсяването на почвите и рекултивация.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.