Балансирано хранене при зеленчуковите култури за получаване на качествена продукция. Това е темата на семинар, който ще се проведе в Плевен на 20 април 2018 г.
 
 
Организатори на информационната среща са Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
[news]
На семинара доц. д-р Маргарита Николова - хоноруван преподавател ще запознае гостите с управление на храненето на зеленчукови култури за повишаване ефективността на използваните торове и повишаване ефективността на торенето чрез осигуряване на балансирано хранене на зеленчукови култури.
 
Юри Ташков от отдел „Растителна защита“ към  Областна  дирекция по безопасност на храните - Плевен пък ще представи на участниците в семинара  добрите растителнозащитни практики.
 
Експертите от териториален областен офис на НССЗ ще разяснят на аудиторията възможностите за подпомагане по мерки от ПРСР 2014-2020 на производителите на зеленчукови култури.
 
П Р О Г Р А М А
10.00 – 10.20 Регистрация на участниците и откриване 
10.20 – 11.50 Управление на храненето на зеленчукови култури за повишаване ефективността на използваните торове 
11.50 – 13.20 Повишаване ефективността на торенето чрез осигуряване на балансирано хранене на зеленчукови култури 
13.20 – 14.00 Добри растителнозащитни практики 
14.00 – 14.30 Възможности за подпомагане по мерки от ПРСР 2014-2020 на производителите на зеленчукови култури 
14.30 Дискусия и закриване на семинара
 
Събитието е отворено за всички и ще се проведе в Плевен, ул. "Васил Левски" № 1, ет. 3, залата на ТОО - Плевен към НССЗ