Редовното заседание на Министерския съвет днес ще обсъжди проект за изменение на Закона за животновъдството, предложен от ресорния министър Румен Порожанов.
 
 
Основните промени в закона са свързани с условията за признаване на развъдните организации, а също и за одобрение на развъдните програми. В проекта е предвидено подаване на едно общо заявление от страна на развъдната организация за нейното признаване и за одобряването на развъдната й програма. В резултат ще се издава разрешение за развъдна дейност.  
 
Въвежда се изискването за извършване на задължителна предварителна проверка на място от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), след подаване на заявлението от развъдната организация и сформиране на комисията за неговото разглеждане. 
 
„Тази промяна ще подобри контрола върху развъдната дейност и ще позволи преодоляване на съществуващи практики, като цялата процедура ще е с продължителност 5 месеца, при 4 месеца към настоящия момент, с оглед извършването на задължителната физическа проверка на място и разглеждане на резултатите от нея“, коментират експерти на земеделското министерство.
 
 
В закона ще бъдат разписани по-подробно случаите, в които нова развъдна програма, с която се кандидатства за разрешение, застрашава  изпълнението на вече одобрена развъдна програма на съществуваща организация.
 

За първи път ще бъде дадена възможност за промяна на вече одобрена развъдна програма.

Тази промяна е разписана по настояване на развъдните организации 
 
За да се осигури прозрачност на работата на развъдните организации, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството ще публикува информация за резултатите от контрола на биологичните, стопанските и продуктивните признаци - обект на селекция, както и на развъдната стойност на контролираните от тях животни.
 
Ще бъде въведено изискване ИАСРЖ да вписва развъдния статус на животните под селекционен контрол в Интегрираната информационна система (ВетИС) на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), за да намалеят грешките, свързани с породността на отглежданите животни.