Увеличават се площите за напояване в областите Сливен и Шумен. Това става възможно чрез реахабилитация на напоителни канали, която се финансира по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020 г.

Очаквайте: CAP4US уебинар: Мисия "Напояване"

Площта за напояване на територията на област Сливен ще бъде увеличена до 15 723 дка. Това ще се постигне чрез реконструкция на магистрален канал, от който се подава вода в участъка от с. Гавраилово до с. Тополчане. 

Към момента на подготовката на проекта напояваните площи за последната стопанска година са били общо 9 380 дка. Определеният финансов ресурс за ремонтните дейности е 8 150 735 лв. без ДДС.

Площта за напояване на територията на област Шумен ще се увеличи до 15 321 дка чрез реконструкция на напоителен канал „Виница“. Към момента на подготовката на проекта коефициентът на полезно действие (КПД) на участъка от канала е бил 4% и чрез него е транспортирана вода до общо 2 114 дка. 

След реализиране на инвестицията ще бъде възможно повишаване на КПД до близо 69%. Определеният финансов ресурс за ремонтните дейности е 6 413 274 лв. без ДДС.

С реконструкцията на части от напоителните канали в двете области ще се увеличи пропускателната им способност, водоразпределението и експлоатацията им ще бъдат подобрени и ще се създадат условия и за по-лесното им почистване.

Ремонтните дейности целят намаляване на загубите на вода и предотвратяване от наводняване на прилежащи земеделски земи, поясняват от Министерството на земеделието.