Три са Схемите за подпомагане на овце майки и кози майки, които ще се прилагат в периода 2015-2020. Това става ясно от проекта на Наредба на Земеделското министерство за директните плащания в новия програмен период, публикувана в края на 2014 година. 
 
Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки  
Животновъди, които отглеждат минимум 10 и максимум 49 овце-майки и/или кози-майки, ще могат да се възползват от субсидии по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки, Това се посочва в проекта на Наредба за директните плащания, публикуван от Земеделското министерство в края на миналата година. Заявените животни трябва да са идентифицирани с две идентични индивидуални ушни марки. Животните, родени след 31-ви декември 2009 г., се идентифицират с ушни марки, както следва: обикновена ушна марка на едното ухо и с електронна ушна марка на другото ухо, с еднакъв идентификационен номер. Животните трябва да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и да са вписани в регистъра на стопанството.
[news]
Земеделският стопанин, който ще получава субсидии по схемата за обвързано подпомагане, трябва да продължи да отглежда заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Помощта по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки се определя въз основа на броя на заявените за подпомагане овце-майки и/или кози-майки, които реално се отглеждат в животновъдния обект, е запсано още в документа.
 
Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол 
Право на подпомагане по схемата ще имат животновъди с минимум 50 или повече овце-майки и/или кози-майки, от които поне едно животно е под селекционен контрол. Заявените животни трябва да са идентифицирани с две идентични индивидуални ушни марки, в т.ч. животните, родени след 31 декември 2009 г. се идентифицират с ушни марки, както следва: обикновена ушна марка на едното ухо и с електронна ушна марка на другото ухо, с еднакъв идентификационен номер. Овцете и козите  трябва да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и да са вписани в регистъра на стопанството.
 
Земеделският стопанин трябва да продължи да отглежда заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 
За да получат подпомагане по схемата, животновъдите трябва да имат сключен договор с развъдна организация, получила разрешение за дейност от Министъра на земеделието и храните, съгласно чл.29 - 29б от Закона за животновъдството и да изпълняват нейната развъдна програма. Заявените за подпомагане от тях животни трябва да бъдат вписани в Главния раздел на Родословната книга, което се удостоверява със зоотехнически сертификат, а заявените за подпомагане от тях животни трябва да бъдат вписани в регистрите по чл.18 ал.(6) от Закона за животновъдство.
 
Схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството
Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки имат земеделските стопани, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце-майки и/или кози-майки, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните. Фермерите трябва да продължат да отглеждат най-малко 80% от заявените овце майки и/или кози майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 
Помощта по схемата за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството, се определя въз основа на заявените за подпомагане овце-майки и кози-майки, които реално се отглеждат в стопанството.
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!