Промяна в наредбата за производство на биогорива предвижда допълнителна защита срещу превземането на пасища от производители на растителни суровини за добив на горива.
 
 
Това стана ясно от публикуваните днес в „Държавен вестник“ промени в Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса. 
 
Запазването на пасищата за животновъдите е предвидено в Закона за енергията от възобновяеми източници, като изискването е в тях за има висока степен на биоразнообразие. Досегашната наредба обаче не разглеждаше специално изкуствените пасища. Това е направено с приетите промени. Обичайно мотивът за този вид регулации е „автомобилите да не изядат животните“.
 
Забраната за отглеждането на растения за добив на биогорива вече обхваща изрично и изкуствено затревените райони. Определението за тях е „затревени райони, които биха престанали да бъдат такива при липсата на човешка намеса“. 
 
За да останат под защита, за тях също се изисква да са богати на видове и да не са деградирали. Наредбата запазва досегашната възможност забраната да отпада, ако се докаже, че добивът на суровини е необходим за запазване на статуса на пасището.