Плащанията по кои интервенции и схеми няма да се облагат, ако Европейската комисия разреши отпадането на данъка за субсидиите до 100 000 лв. за България?

Четете още: Откога няма да се облагат евросубсидиите до 100 000 лв.?

 

Темата обсъдихме в уебинар на Агри.БГ - част от кампанията ОСП работи за нас: "По-зелени и умни" заедно с Димитричка Търпанова, заместник-председател на Добруджанския овощарски съюз (ДОС), Ерик Борисов, животновъд и член на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) и Людмил Работов - председател на Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив и член на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Ерик Борисов, животновъд
Ще отпадне данъчното облагане от европейските подмерки, т.е от екосхемите. Много хора не са кандидатствали по новите екосхеми тази година. По екосхемата за постоянно затревените площи само 27% от подадените заявления са кандидатствали по нея, така че моля ви, кандидатствайте, тези средства са за нас. 

 

Димитричка Търпанова, заместник-председател на ДОС 
Обвързаната подкрепа също е европейско финансиране. Старият СЕПП, обвързано подпомагане, екосхемите, преразпределителното плащане - тези подпомагания ще бъдат освободени от данък печалба по тази схема. Няма да бъдат освободени парите, които получаваме по държавната помощ за зимни пръскания, както и по всички видове държавни помощи. 

 

Отпадането на данъка за субсидиите касае всички физическите лица, регистрирани като земеделски стопани. Към момента предложеният таван за това облекчение е до 100 000 лв.

Предстои Европейската комисия да се произнесе по темата. Ако го направи до 30 април 2024 г., данъчно облекчение може да бъде приложено и за настоящата - 2023 г.

Людмил Работов, председател на Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив
Конкретно тази помощ, от която ще се възползват всички по-малки земеделски производители в България, е много добра. За да може тези фермери да облекчат част от това тежко бреме, което е в момента. Знаете, че сме в криза. И всяка една допълнителна помощ от държавата би било добро за стопанство с по-малки обороти и доходи.

Това не важи само за определен сектор, а засяга всички. Тук вече въпросът е, че тази помощ се отнася само за земеделските производители, които са физически лица. А останалите юридически лица, които са регистрирани по Търговския закон, макар и по-малки, няма да ги обхване тази помощ. Дано не е популизъм. Според нас всички земеделски производители, които вземат до 100 000 лв. субсидия би трябвало да са в този обхват на тази държавна помощ, естествено, ако я разреши ЕК.


Друго предложение, прието в пленарната зала, е и да не се декларират доходите от рентите, получавани от собствениците на земеделски земи в размер до 3000 лв.

Людмил Работов, председател на Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив 
Действително тази новина е много хубава и е добре, че се отнася за всички, тъй като това администриране беше абсолютно излишно, непосилно и би коствало доста енергия, включително и от финансова страна. Въпросът беше да се подходи разумно, както подходиха народните представители. По този начин ние облекчаваме част от тази административна тежест, която всяко едно стопанство трябваше да извърши до 28 февруари на следващата година.

 

Списък на евросубсидиите, които няма да се облагат с данък:

- Основно подпомагане на доходите за устойчивост

- Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост

- Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани

- Плащане за малки земеделски стопани

- Специално плащане за памук

- Екосхеми

- Обвързано подпомагане за животни

- Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци

- Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

- Плащания за земеделските земи в зони Натура 2000

- Агроекологични интервенции

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg