Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз дава желаните резултати и има благоприятен ефект върху доходите на земеделските производители.

AgriАнализ: Сценарий без обвързана подкрепа в ОСП след 2020 г.

Това е един от изводите на Европейската комисия (ЕК) в нов анализ на показателите за оценка на ОСП и ефекта от субсидиите, отпускани на фермерите по Първи и Втори стълб.

Равнищата на бедност в селските райони продължават да намаляват, като в периода 2016-2017 г. са спаднали от 26% на 24%. Заедно с това коефициентът на заетост в аграрните региони се е увеличил с 2% - от 66% на 68%.

ЕК: „Продължава преминаването към по-пазарно ориентирана ОСП.“

Износът на селскостопански и хранителни продукти от ЕС продължава да отчита високи резултати. Експортът на аграрни стоки за миналата година се оценява на 137,5 млрд евро.

„Това е факт, въпреки намаляването на ценовата конкурентоспособност на ЕС през последните няколко години“, коментират от Комисията. 

Освен това търговският баланс на ЕС за селскостопанските и хранителни продукти остава силно положителен. Износът на аграрни стоки превишава вноса с 21,7 млрд. евро (2018 г.).

Делът на биологично земеделие в ЕС през тези две години също нараства – от 6,7% от общата земеделска площ в Общността или 11,9 млн. хектара на 7,0% или 12,6 млн. хектара.

„Австрия например е страната членка с най-голям дял на биологичното земеделие. Между 2016 г. и 2017 г. той се е увеличил с още 2% - от 21% на 23% от общата площ на земеделските земи в страната“, отбелязва Европейската комисия.

За да оцени ефективността на ОСП, Комисията прилага система от 178 показателя и над 900 подпоказателя.

Те се използват за проверка до каква степен ОСП работи за постигането на своите три основни цели: жизнеспособно производство на храни, устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата, както и балансирано териториално развитие.

Допълнителна информация по показателите за оценка на ОСП са публикувани тук.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.