Още 79 проекта ще бъдат подпомогнати по по подмярка  4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Това стана ясно, по време на Консултативен съвет овощарство и зеленчукопроизводство.

Как са пресявани проектите по подмярка 4.2?


По време на заседанието пред производителите, експертите от агроведомството представиха презнтация за приемите по подмярка 4.2, както и за този по мярка 10 „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).  


От изнесените данни става ясно, че по подмярка 4.2 има остатъчен бюджет от около 38 млн. евро. Тази сума ще позволи да бъдат подпомогнати още 79 проекта. 


Предварителният анализ, изготвен от агроминистерството показва, че 40% от подпомогнатите ще бъдат в сектор „Плодове и зеленчуци“. 


По подмярка 4.2, част от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., се подпомагаха проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятията.