Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов даде отговор на народния представител Запрян Янков как е извършена предварителната оценка на проектите по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
 
 
Въпросът на депутата беше свързан главно с разминаването между първоначално обявения минимум от 52 точки за участие в класацията, който по-късно беше повишен на 75 точки.
 
Приемът на проектни предложения по подмярката беше в периода 14 февруари - 16 май тази година, като беше първият, проведен изцяло по електронен път чрез системата ИСУН след промените в Закона за подпомагане на земеделски производители (ЗПЗП) от януари 2018 г.
 
Интересът към подмярка 4.2 е изключително голям. При бюджет от 85 млн. евро в срока за прием са подадени 538 проектни предложения със заявен размер на финансовата помощ, който надхвърля 4-кратно предвидената сума.
 
„Поради тази причина и в съответствие с чл. 9в от ЗПЗП на постъпилите проектни предложения е извършена предварителна оценка от оценителна комисия в рамките на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) в срок от един месец от приключване на приема, като резултатите от предварителното класиране са публикувани на сайта на ДФЗ на 18 юни тази година“, обясни министър Порожанов.
 
В резултат на предварителната оценка от комисията към ДФЗ по общо 342 проектни предложения от всички 538 постъпили проекта, е извършена корекция на заявените от кандидатите брой точки. 
 
 
„Големият брой проектни предложения с променени точки от своя страна предполага и голям брой възражения на последващата процедура за обжалване“, допълва Румен Порожанов.
 
В регламентирания срок са постъпили общо 290 възражения срещу предварителната оценка. Комисията по възраженията, назначена от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР, е разгледала всичките 290 жалби, като в резултат на работата й са уважени частично или изцяло 161 възражения.
 
На 10 септември от ДФЗ е публикуван списък на проекти въз основа на резултатите от предварителната оценка и резултатите от разглеждане на възраженията.
 
„От извършено класиране на проектните предложения от страна на комисията за предварителна оценка към ДФЗ става ясно, че на по-нататъшна обработка за административно съответствие и допустимост подлежат общо 175 проекта, получили най-малко 75 точки по критериите за подбор на проекти. Тези проекти попадат в 130% от размера на бюджета за приема, като по тях са заявени общо 115,7 млн. евро финансова помощ“, обобщава министър Румен Порожанов.
 
Повечето възражения, които са уважени, се отнасят до критерии, свързани със създаване на заетост от съществуващи предприятия и до проекти, представени от износители на селскостопанска продукция.