Mинималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители през 2016 г. ще бъде 300 лв. Това е записано в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г., обнародван днес в Държавен вестник, съобщи Фермер.БГ.
 
В Държавен вестник е обнародвн и минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2016 г. (с налагане на административно увеличение от 7,5 % за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата за 2016 г. 420,00 лв.)                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

По-

ре-

ден

но-

мер

Ико-

номи-

чески дей-

ности (ном. А31)

Иконо-

мически дей-

ности

(код по НКИД)

Наименование

на икономическа

 

дейност

Ръко-

води-

тели

Спе-

циа-

листи

Техни-

ци и

при-

ложни специа-

листи

Помо-

щен адми-

нистра-

тивен персо-

нал

Персо-

нал,

зает с услуга

за насе-

ление-

то, тър-

говията

и охра-

ната

Квали-

фици-

рани работ-

ници в селско-

то, гор-

ското, ловно-

то и

рибно-

то сто-

панство

Квали-

фици-

рани работ-

ници и сродни

на тях

занаят-

чии

Маши-

нни опера-

тори и мон-

тажници

Про-

фесии, неизиск-

ващи спе-

циална квали-

фика-

ция

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

А

01, 03 без 1.49

Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство

995

750

680

630

460

519

595

662

421

2

А

02

Горско стопанство

900

620

530

480

450

420

520

500

420

3

А

1,49

Отглеждане на други животни

(пчеларство)

727

682

648

570

458

458

536

458

420

4

В

05

Добив на въглища

867

710

673

484

420

420

673

611

450

5

В

06

Добив на нефт и природен газ

833

668

650

435

435

420

600

552

435

6

В

07

Добив на метални руди

891

741

656

471

420

420

649

560

420

7

В

08.11

Добив на строителни материали

679

534

485

500

500

420

580

534

500

8

В

08.11

Добив на декоративни скални материали

652

514

466

420

420

420

558

514

420

9

В

08.11

Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

682

537

488

423

423

420

584

537

423

10

В

08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък

857

712

615

452

421

420

565

565

421

11

В

08.12

Добив на глина и каолин

882

732

632

465

431

420

581

581

431

12

В

08.9 и 09

Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива

685

540

490

425

425

420

587

540

425

13

C

10.1 без 10.12, 10.2

Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

1430

945

755

572

427

420

612

511

420

14

C

10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

1180

980

850

600

420

450

470

620

430

15

C

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия

870

700

590

470

420

420

540

541

420

16

C

10.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

945

850

620

510

460

420

470

470

422

17

C

10.5

Производство на мляко и млечни продукти

1017

671

541

550

480

422

480

480

430

18

C

10.6

Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени про­дукти

1200

1000

950

580

440

420

650

800

450

19

C

10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82

Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти

800

565

560

445

420

420

455

510

425

20

C

10.81 и 10.82

Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

1100

905

840

600

422

422

590

620

422

21

C

10.9

Производство на готови храни за животни

1080

950

860

630

422

440

650

650

430

22

C

11 без 11.05, 11.06 и 11.07

Производство на напитки

836

650

558

420

420

420

420

441

420

23

C

11.05 и 11.06

Производство на пиво и малц

790

670

615

433

423

420

510

490

422

24

C

11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

900

760

690

485

420

420

480

492

420

25

C

12

Производство на тютюневи изделия

995

970

679

535

438

420

460

535

420

26

C

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

950

648

620

498

420

420

420

420

420

27

C

14 без 14.3

Производство на облекло

890

650

600

480

420

420

440

425

420

28

C

14, 3

Производство на други трикотажни изделия

960

690

650

550

420

420

450

445

425

29

C

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

872

592

576

475

420

420

420

420

420

30

C

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

580

470

460

420

420

420

440

440

420

31

C

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

820

610

550

430

420

420

510

470

420

32

C, J

18, 58 и 59

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

485

438

420

420

420

420

420

420

420

33

C

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

1697

1261

995

728

849

420

922

931

535

34

C

20

Производство на химични продукти

837

654

478

420

420

420

471

455

420

35

C

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

837

654

478

420

420

420

471

455

420

36

C

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

591

420

420

420

420

420

420

420

420

37

C

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

796

645

602

420

420

420

581

581

420

38

C

24 без 24.5

Производство на основни метали

780

540

500

420

420

420

460

460

420

39

C

24.5

Леене на метали

740

540

520

420

420

420

440

440

420

40

C

25 без 25.4

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

740

500

470

420

420

420

435

435

420

41

C

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

760

660

580

420

420

420

560

540

420

42

C

27

Производство на електрически съоръжения

760

660

580

420

420

420

560

540

420

43

C

28 без 28.11; 25.4

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси

830

570

510

420

420

420

480

470

420

44

C

28.11

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

950

600

600

490

420

420

520

510

420

45

C

29, 30

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили

980

650

570

420

420

420

580

460

420

46

C

31

Производство на мебели

600

475

450

420

420

420

440

440

420

47

C

32 без 32.5,

33

Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

679

460

438

420

420

420

420

420

420

48

C

32.5

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)

894

671

420

420

420

420

447

503

420

49

D

35.1

Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

950

750

710

440

420

420

620

590

420

50

D

35.2; 49.5

Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт

1406

970

922

559

485

420

674

743

485

51

D

35.3

Производство и разпределение на топлинна енергия

840

645

615

430

420

420

490

540

420

52

Е

36, 37

Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

780

700

630

460

430

420

530

460

420

53

E

38 без 38.12 и 38.22; 39

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

801

485

471

420

420

420

426

420

420

54

E

38.12 и

38.22

Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

975

810

730

600

575

420

640

600

585

55

F

41, 42 без 42.11 и 42.22, 43

Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности

760

620

600

420

420

420

580

580

420

56

F

42.11

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

845

670

610

445

420

420

610

610

420

57

F

42.22

Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

670

545

515

425

420

420

420

460

420

58

G

45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

1250

1030

910

640

545

440

600

590

470

59

G

46.46,

47.73, 47.74

Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки

888

563

471

420

420

420

420

440

420

60

I

55, 56, 79

Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

930

800

625

505

450

420

550

560

420

61

H

49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт

892

791

650

436

436

420

458

541

436

62

H

49.3, 49.4

Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване

813

626

555

420

420

420

463

463

420

63

H

50

Воден транспорт

973

889

759

483

427

420

492

547

427

64

H

51

Въздушен транспорт

1156

1062

866

539

551

420

561

624

488

65

H

 52, без железопътен транспорт

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)

999

936

731

446

446

420

516

446

446

66

H

53

Пощенски и куриерски дейности

500

490

420

420

420

420

420

420

420

67

J

60, 61

Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения

898

786

674

516

516

420

563

563

448

68

K

64, 65, 66

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1529

970

728

535

420

420

438

559

420

69

J, L, M, N

 

Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

970

631

508

420

420

420

420

420

420

70

N

80

Дейности по охрана и разследване

816

570

470

420

420

420

420

420

420

71

M

72

Научноизследователска и развойна дейност

648

465

420

420

420

420

420

420

420

72

O

84

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

478

420

420

420

420

420

420

420

420

73

P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

660

555

465

420

420

420

420

420

420

74

Q

86 без 86.1, 75

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност

1006

643

420

420

420

447

420

420

420

75

Q

86, 1

Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)

1286

950

626

503

420

470

481

481

420

76

Q

87, 88

Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване

420

420

420

420

420

420

420

420

420

77

R

90, 91, 92, 93

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб)

634

438

420

420

420

420

420

420

420

78

S, T

95, 96, 97

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ;

480

460

420

420

420

420

420

420

420

79

S, U

94 без 94.91, 99

Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби

862

606

448

420

420

420

420

420

420

80

R

93,12

Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)

 

 

568

 

 

 

 

 

 

81

 

 

Централен кооперативен съюз

640

560

500

420

420

420

420

420

420

82

Q

86 без 86.1

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

671

514

425

 

 

 

 

 

 

83

Q

86, 1

Дейност на болници (само за началник

клиника/

отделение)

1062

 

 

 

 

 

 

 

 

84

Q

86, 1

Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

737

682

671

 

 

 

 

 

 

85

S

94.91

Дейност на религиозни организации

 

420

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!