Търг с тайно наддаване обяви ОД „Земеделие” в град Добрич. На него ще се продават земеделски земи в бившите стопански дворове, останали след възстановяване правата на собствениците, частна държавна собственост.

Интересни тенденции в пазара на земеделски земи във Врачанско 

Общата площ на парцелите, разположени в землищата на пет села, възлиза на близо 14 000 кв.м. Началната тръжна цена е според размера на земята. В село Полк. Минково са обявени съответно 7100 лв. и 3700 лв. за два имота от 3097 кв.м и 1632 кв.м.

На търга ще се разиграе и земя от 3367 кв.м. в село Одринци за 6800 лв. Началната тръжна цена за парцела от 2821 кв.м. в село Вранино е 7200 лв., а за този от 2472 кв.м. в село Коларци е 5100 лв.  

Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция ”Земеделие ” в Добрич на 17 февруари от 10:00 часа за всички имоти на територията на област Добрич.

Офертите ще се разглеждат на открито заседание на комисията по реда на входирането им. В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях да се проведе търг с явно наддаване с начална цена – равна на предложената от кандидатите при търга с тайно наддаване цена, увеличена с една стъпка. 

Всяко наддаване е в размер на 100 лева. Документи за участие в търга могат да се подават до 13 февруари включително.